Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Uchwa?y Senatu 2006 (75+)

UCHWA?A Nr 75

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie : zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w 2006 roku.

 

Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z pó?. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w naukach: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, technicznych, weterynaryjnych: w dyscyplinach biologia, historia, j?zykoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, agronomia, kszta?towanie ?rodowiska, zootechnika, technologia ?ywno?ci i ?ywienia, rybactwo, geodezja i kartografia, weterynaria na Wydzia?ach (odpowiednio): Biologii, Humanistycznym, Nauk Spo?ecznych i Sztuki, Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa, Bioin?ynierii Zwierz?t, Nauki o ?ywno?ci, Ochrony ?rodowiska i Rybactwa, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Medycyny Weterynaryjnej w ramach limitów okre?lonych przez Senat.

 

§ 2

Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia doktoranckie

1.      Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorz?dnego oraz zbie?no?? uko?czonego kierunku studiów z dyscyplin? naukow? w zakresie, których realizowane b?d? studia doktoranckie.

2.             Przyj?cie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin wymienionych w § 1 dokonuje si? na podstawie ?redniej ocen uzyskanych w post?powaniu kwalifikacyjnym, obejmuj?cym:

a/ egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego,

b/ egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie,

c/ wynik studiów magisterskich,

d/ ocen? na dyplomie uko?czenia studiów.

3.      Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin wymienionych w § 1 okre?la za??cznik 1 do niniejszej Uchwa?y.

 

§ 3

1.      Kandydaci na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych sk?adaj? w terminie do 8 wrze?nia 2006 roku nast?puj?ce dokumenty:

a/ podanie ( na formularzu),

b/ odpis dyplomu uko?czenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

c/  dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie,

e/  fotografi? w formie elektronicznej (format .jpg) na no?niku elektromagnetycznym,

f/ pi?? fotografii o wymiarach 35x45mm bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,

g/ dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego- strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

2. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, Wydzia?owa Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

 

§ 4

Zasady post?powania kwalifikacyjnego

1. Egzamin z j?zyka obcego nowo?ytnego.

1/ Kandydaci na studia doktoranckie sk?adaj? egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego.

2/ Do egzaminu ustnego dopuszczeni s? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? (3,0 pkt). Wynik post?powania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.

2. Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie – ?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

3. Wynik studiów magisterskich.

4. Ocena na dyplomie uko?czenia studiów.

 

Tryb post?powania kwalifikacyjnego

1.    Po zako?czeniu post?powania rekrutacyjnego wydzia?owa komisja rekrutacyjna sporz?dza rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen z uwzgl?dnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynno?ci wydzia?owa komisja rekrutacyjna sporz?dza (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu miejsc.

2.    Og?oszenie list kandydatów przyj?tych na studia nast?pi: 15 wrze?nia 2006 roku.

3.    Od decyzji wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyj?tym na studia w uzasadnionych przypadkach tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, w terminie do dnia 29 wrze?nia 2006 r.

4.    Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

5.    Terminy egzaminów wst?pnych oraz termin og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik 2 do niniejszej uchwa?y.

 

§ 5

1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe komisje rekrutacyjne powo?ane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u w sk?adzie:

a)   dziekan wydzia?u lub prodziekan jako przewodnicz?cy

b)   kierownik studiów doktoranckich,

c)   cz?onkowie w liczbie 3 osób, powo?ani spo?ród nauczycieli akademickich wydzia?u posiadaj?cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.

2. Do zada? komisji wydzia?owych nale?y w szczególno?ci:

 a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

 b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,

 c) przeprowadzenie post?powania kwalifikacyjnego,

 d) przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach okre?lonego limitu naboru,

 e) zawiadomienie kandydatów wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,

f) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.

4. Do zada? Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nale?y:

a)   koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych,

b)   rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych.

 

§ 6

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale decyzj? podejmuje rektor.

 

§ 7

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia

 

 

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard  J. Górecki


Za??cznik 1

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2006 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Post?powanie kwalifikacyjne

1

Agronomia

 

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny agronomia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

2

Biologia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka angielskiego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny biologia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

3

Geodezja i kartografia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny geodezja i kartografia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

4

Historia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny historia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

5

J?zykoznawstwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny j?zykoznawstwo

 Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

6

Kszta?towanie ?rodowiska

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny kszta?towanie ?rodowiska

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

7

Literaturoznawstwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny literaturoznawstwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

8

Pedagogika

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny pedagogika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

9

Rybactwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny rybactwo

 Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

10

Technologia ?ywno?ci i ?ywienia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny technologia ?ywno?ci i ?ywienia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

11

Weterynaria

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny weterynaria

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

12

Zootechnika

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny zootechnika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

 

Za??cznik 2

 

Terminy egzaminów na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2006 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej, w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie

Og?oszenie wyników

1

Wszystkie dyscypliny naukowe

 

11.09.2006r.

 

12.09.2006r.

 

15.09.2006r.

 


LIMITY NABORU KANDYDATÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

Limity przyj?? na I rok studiów

Limity przyj?? na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007

(zatwierdzone na posiedzeniu Senatu Akademickiego w dniu 28 kwietnia 2006 roku)

 

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

OGÓ?EM KIERUNEK

M, I stopnia

II stopnia

OGÓ?EM

M, I stopnia

II stopnia

OGÓ?EM

1

2

3

4

5

6

7

8

9 (5+8)

1

Administracja

240

-

240

240

-

240

480

2

Architektura krajobrazu

52

-

52

-

-

-

52

3

Biologia

130

-

130

-

-

-

130

4

Biotechnologia

104

-

104

-

-

-

104

5

Budownictwo

156

-

156

156

-

156

312

6

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

90

90

180

60

60

120

300

7

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

20

20

40

-

-

-

40

8

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

20

20

40

-

-

-

40

9

Edukacja techniczno-informatyczna

130

52

182

104

52

156

338

10

Ekonomia

120

120

240

120

120

240

480

11

Filologia

300

150

450

30

120

150

600

11.1

filologia angielska

60

-

60

-

60

60

120

11.2

filologia germa?ska

60

30

90

-

30

30

120

11.3

filologia rosyjska z j?zykiem angielskim

60

30

90

-

-

-

90

11.4

filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim

30

30

60

-

-

-

60

11.5

filologia rosyjska

-

-

-

30

30

60

60

11.6

filologia wschodnios?owia?ska

60

30

90

-

-

-

90

11.7

filologia ukrai?sko-polska

30

30

60

-

-

-

60

12

Filologia polska

120

30

150

90

30

120

270

13

Filozofia

60

30

90

30

30

60

150

14

Geodezja i kartografia

208

130

338

260

26

286

624

15

Gospodarka przestrzenna

130

26

156

78

52

130

286

16

Historia

90

30

120

60

60

 120

240

17

Informatyka

104

78

182

104

52

156

338

 


 

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

OGÓ?EM KIERUNEK

M, I stopnia

II stopnia

OGÓ?EM

M, I stopnia

II stopnia

OGÓ?EM

1

2

3

4

5

6

7

8

9(5+8)

18

In?ynieria chemiczna i procesowa

104

-

104

-

-

-

104

19

Matematyka

90

90

180

30

60

90

270

20

Mechanika i budowa maszyn

156

52

208

104

52

156

364

21

Ochrona ?rodowiska (Wydz. Ochr. ?rod. i Rybactwa)

208

78

286

156

104

260

546

22

Ochrona ?rodowiska (Wydz. Kszta?t. ?rod. i Rolnictwa)

156

130

286

130

52

182

468

23

Ogrodnictwo

78

52

130

52

-

52

182

24

Pedagogika

240

120

360

270

120

390

750

25

Piel?gniarstwo

52

-

52

52

-

52

104

26

Politologia

30

60

90

30

60

90

180

27

Prawo

150

-

150

150

-

150

300

28

Rolnictwo

182

130

312

130

52

182

494

29

Rybactwo

104

52

156

-

-

-

156

30

Socjologia

30

-

30

30

-

30

60

31

Stosunki mi?dzynarodowe

90

-

90

90

-

90

180

32

Technika rolnicza i le?na

156

52

208

156

52

208

416

33

Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

208

52

260

182

26

208

468

34

Teologia

180

-

180

60

-

60

240

34.1

Teologia (cykl A)

90

-

90

-

-

-

90

34.2

Teologia (cykl B)

90

-

90

30

-

30

120

34.3

Teologia (licencjat ko?cielny)

-

-

-

30

-

30

30

35

Towaroznawstwo (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci)

208

26

234

104

-

104

338

36

Towaroznawstwo (Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t)

104

26

130

26

26

52

182

37

Weterynaria

208

-

208

-

-

-

208

38

Zarz?dzanie i marketing

120

-

120

120

-

120

240

39

Zootechnika

156

78

234

78

26

104

338

OGÓ?EM UWM w Olsztynie

5084

1774

6858

3282

1232

4514

11372

 


Limity przyj?? na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007

 

Limity przyj?? na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

w roku akademickim 2006/2007

(zatwierdzone na posiedzeniu Senatu Akademickiego w dniu 28 kwietnia 2006 roku)

 

Lp.

DYSCYPLINA NAUKOWA

LIMIT NABORU

1

2

3

1

Agronomia

10

2

Biologia

10

3

Geodezja i kartografia

7

4

Historia

5

5

J?zykoznawstwo

5

6

Kszta?towanie ?rodowiska

10

7

Literaturoznawstwo

5

8

Pedagogika

10

9

Rybactwo

4

10

Technologia ?ywno?ci i ?ywienia

10

11

Weterynaria

8

12

Zootechnika

10

13

Rezerwa Rektora

6

OGÓ?EM UWM w Olsztynie

100

 

UCHWA?A NR 76

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyj?? na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007.

 

Na podstawie § 10 ust. 1, pkt. 10 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn? w sk?adzie:

Przewodnicz?cy                                                          - prof. dr hab. Janusz Piechocki

V-ce Przewodnicz?cy                                                 - prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Cz?onkowie:                                                               

Przedstawiciel Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t - dr hab. Maria Stanek, prof. UWM

Przedstawiciel Wydzia?u Biologii                                  - dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM

Przedstawiciel Wydzia?u Biologii                                  - prof. dr hab. Maria Dynowska

Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej       - dr in?. Wojciech Cymerman

Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej       - dr in?. Rados?aw Wi?niewski

Przedstaw. Wydz. Matematyki i Informatyki    - dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

Przedstaw. Wydz. Matematyki i Informatyki    - dr Bernard Kasietczuk

Przedstaw. Wydzia?u Humanistycznego                       - dr Alina Naruszewicz-Duchli?ska

Przedstaw. Wydzia?u Humanistycznego                       - dr Andrzej Korytko

Przedstaw. Wydz. Ochrony ?rodow. i Rybactwa        - dr in?. Wojciech Janczukowicz

Przedstaw. Wydz. Ochrony ?rodow. i Rybactwa        - dr hab. Ma?gorzata Wo?niak

Przedstawiciel Wydz. Nauki o ?ywno?ci                     - dr hab. Jan K?obukowski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydz. Kszta?t. ?rod. i Rolnictwa          - dr hab. Jacek Olszewski

Przedstawiciel Wydz. Kszta?t. ?rod. i Rolnictwa          - dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. UWM

Przedstaw. Wydzia?u Nauk Ekonomicznych                - dr hab. Ma?gorzata Juchniewicz, prof. UWM

Przedstaw. Wydzia?u Nauk Ekonomicznych                - dr hab. Miros?aw Gornowicz

Przedstaw. Wydzia?u Prawa i Administracji                 - dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM

Przedstaw. Wydzia?u Prawa i Administracji                 - dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych   - dr Jan Damicz

Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych   - dr in?. Jerzy Doma?ski

Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych   - prof. dr hab. Kazimierz Wierzbicki

Przedstaw. Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej         - dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydzia?u Teologii                                 - ks. dr Piotr Duksa

Przedst. Wydz. Nauk Spo?ecznych i Sztuki                  - dr hab. Ma?gorzata Su?wi??o, prof. UWM

Przedst. Wydz. Nauk Spo?ecznych i Sztuki                  - dr Ewa Sikora

Przedstawiciel Samorz?du Studenckiego                     - Grzegorz Soko?owski

Sekretarze                                                                  - mgr in?. Irena Koz?owska

                                                                                  - mgr in?. Danuta Kuryj

 

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad prac? Komisji Wydzia?owych (Kierunkowych) oraz rozpatruje i przedk?ada rektorowi wnioski w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji wy?ej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

UCHWA?A NR 77

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyj?? na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007.

 

Na podstawie § 10 ust. 1, pkt. 10 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co nast?puje:

 

 

§ 1

Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn? w sk?adzie:

Przewodnicz?cy                                                          - prof. dr hab. Józef Górniewicz

V-ce Przewodnicz?cy                                                 - prof. dr hab. W?odzimierz Bednarski

 

Cz?onkowie:

Przedst. Wydz. Kszta?t. ?rodowiska i Rolnictwa –       dr hab. Barbara Adomas, prof. UWM

Przedst. Wydzia?u Biologii                                           - prof. dr hab. Tadeusz Korniak

Przedst. Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci               - prof. dr hab. Antoni Kruk

Przedst. Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa        - prof. dr hab. Jan Szczerbowski

Przedst. Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej  - dr hab. Joanna Szteyn, prof. UWM

Przedst. Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t                      - dr hab. Janina Pogorzelska, prof. UWM

Przedst. Wydzia?u Geodezji i Gospod. Przestrz.           - dr hab. Zofia Rzepecka

Przedst. Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki  - dr hab. Marzenna Zaorska, prof. UWM

Przedst. Wydzia?u Humanistycznego                - dr hab. Grzegorz Jasi?ski, prof. UWM

Przedstawiciel Samorz?du Doktorantów                      - mgr Nina Smoli?ska

Sekretarz                                                                    - mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo

 

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad prac? Komisji Wydzia?owych oraz rozpatruje i przedk?ada rektorowi wnioski w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji wy?ej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 78

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2006 roku

 

 

w sprawie: wysoko?ci pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim.

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó?n. zm.), Senat postanawia co nast?puje:

§ 1

Obowi?zuj?cy wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich, wynosi:

1.           Pracownicy naukowo-dydaktyczni na stanowisku:

 - profesora zwyczajnego (z tytu?em naukowym profesora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie

 - profesora nadzwyczajnego (z tytu?em naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie

 - profesora wizytuj?cego (z tytu?em naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 240 godzin obliczeniowych rocznie

 - adiunkta - 240 godzin obliczeniowych rocznie

 - asystenta - 240 godzin obliczeniowych rocznie

 

2.           Pracownicy dydaktyczni na stanowisku:

 - starszego wyk?adowcy i wyk?adowcy - 360 godzin obliczeniowych rocznie

 - lektora, instruktora, nauczyciela przedmiotu (z tytu?em zawodowym magistra lub równorz?dnym) - 540 godzin obliczeniowych rocznie

 

§ 2

Nauczycielowi akademickiemu pe?ni?cemu funkcj? organu jednoosobowego lub jego zast?pcy oraz cz?onkom Pa?stwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu?ów, Rady Nauki, ustala si? wymiar pensum dydaktycznego w wysoko?ci:

1.           rektorowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

2.           prorektorowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

3.           dziekanowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

4.           prodziekanowi - 135 godzin obliczeniowych rocznie;

5.           cz?onkowie:

- Pa?stwowej Komisji Akredytacyjnej - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

- Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu?ów - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

- Rady Nauki - 120 godzin obliczeniowych rocznie.

 

§ 3

1. Jednostk? organizacyjn?, w ramach której rozlicza si? pensum dydaktyczne jest: instytut, katedra, samodzielny zak?ad (klinika), Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium J?zyków Obcych, Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego oraz Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego.

2. Godzin? obliczeniow? stanowi trwaj?ca 45 minut jedna efektywna godzina ni?ej wymienionych zaj??:

1)       wyk?adu, ?wicze? wszystkich rodzajów oraz konwersatoriów i seminariów obj?tych planami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;

2)       zaj?? prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej - magisterskiej;

3)       zaj?? na studiach doktoranckich z przedmiotów okre?lonych w minimum programowym;

4)       zaj?? realizowanych w ramach kszta?cenia pedagogicznego i doradztwa zawodowego, prowadzonych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

5)       zaj?? realizowanych w gimnazjum i liceum prowadzonych przez uczelni?.

3. Wysoko?? wynagrodzenia za jedn? godzin? zaj?? dydaktycznych ponad ustalone pensum okre?la rektor odr?bnym zarz?dzeniem.

 

§ 4

Ustala si? nast?puj?ce wska?niki przeliczeniowe w odniesieniu do zaj?? dydaktycznych:

1.           prowadzonych w j?zyku obcym (z wy??czeniem zaj?? realizowanych w ramach specjalno?ci neofilologicznych i lektoratów), po akceptacji takiej formy prowadzenia zaj?? przez dziekana wydzia?u oraz pozytywnej decyzji prorektora ds. kszta?cenia w wysoko?ci - 2,0

2.           prowadzonych przez nauczycieli przedmiotu w gimnazjum i liceum akademickim - 0,75

 

§ 5

1.           Pensum dydaktyczne realizuje si? na studiach stacjonarnych.

2.           W przypadku niedope?nienia pensum na studiach stacjonarnych, niedobór godzin dydaktycznych uzupe?nia si?:

a.        przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach stacjonarnych;

b.       zaj?ciami dydaktycznymi realizowanymi na studiach niestacjonarnych ;

c.        przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach niestacjonarnych,

z uwzgl?dnieniem zapisu § 6 ust.3 pkt.2 oraz ust.5 pkt.2.

3.           Przekroczenie wymiaru pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego spowodowane realizacj? zaj?? dydaktycznych na studiach niestacjonarnych i wynikaj?c? st?d nadwy?k? godzin, traktuje si? jako godziny ponadwymiarowe.

 

§ 6

1.           Ustala si? nast?puj?c? liczebno?? grupy dla ni?ej wymienionych form i rodzajów zaj?? dydaktycznych:

1)       grupy wyk?adowe kierunkowe - ca?y rok studiów (modu? kszta?cenia),

2)       grupy wyk?adowe specjalno?ciowe - ca?a grupa specjalno?ciowa,

3)       grupy zaj?? ?wiczeniowych, seminaryjnych, laboratoryjnych na kierunkach:

a.        matematycznych, przyrodniczych i technicznych - co najmniej 24 osoby,

b.       humanistycznych, spo?ecznych i prawnych - co najmniej 30 osób,

c.        filologia (sp. filologie obce) i artystycznych - co najmniej 16 osób,

d.       medycznym i weterynaryjnym – wg odr?bnych uregulowa? prawnych.

4)       grupy zaj?? konwersatoryjnych - co najmniej 30 osób,

5)       grupy zaj?? seminaryjnych – dyplomowych - 12 do 24 osób,

6)       grupy zaj?? z wychowania fizycznego i zaj?? w sekcjach sportowych - wg odr?bnych uregulowa? prawnych,

7)       grupy lektoratu j?zyka obcego - co najmniej 24 osoby.

 

2.           Na kierunkach eksperymentalnych (za??cznik do uchwa?y) dopuszcza si? mo?liwo?? prowadzenia zaj?? dydaktycznych w grupach mniejszych od okre?lonych w ust. 1 pkt. 3-5. Wymiar godzinowy zaj?? realizowanych w mniejszych grupach nie mo?e przekroczy? 1/3 liczby godzin przewidzianych w planie studiów. Ostateczn? liczebno?? poszczególnych grup ?wiczeniowych ustala prorektor ds. kszta?cenia na wniosek dziekana wydzia?u (kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnouczelnianej).

 

3.           Z tytu?u prowadzenia pracy magisterskiej studenta wynikaj?cej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:

1)       nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wymiarze - przys?uguje wynagrodzenie w kwocie stanowi?cej równowarto?? iloczynu: 5 godzin obliczeniowych i stawki za godzin? ponadwymiarow? obowi?zuj?c? na danym stanowisku;

2)       nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykona? zaj?? dydaktycznych w okre?lonym wymiarze - zalicza si? 5 godzin obliczeniowych do uzupe?nienia obowi?zuj?cego wymiaru pensum dydaktycznego;

4.           Z tytu?u prowadzenia pracy magisterskiej studenta wymagaj?cej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, uj?tych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska” - dziekan za zgod? rady wydzia?u mo?e zaliczy? dodatkowo osobie prowadz?cej 5 godzin obliczeniowych za ka?d? prac?.

5.           Z tytu?u prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej lub in?ynierskiej studenta wynikaj?cej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:

1)       nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wymiarze - przys?uguje wynagrodzenie w kwocie stanowi?cej równowarto?? iloczynu: 3 godziny obliczeniowe x stawka za godzin? ponadwymiarow? obowi?zuj?c? na danym stanowisku;

2)       nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykona? zaj?? dydaktycznych w okre?lonym wymiarze - zalicza si? 3 godziny obliczeniowe do uzupe?nienia obowi?zuj?cego wymiaru pensum dydaktycznego.

6.           Nauczyciel akademicki nie powinien prowadzi? wi?cej ni? 12 prac dyplomowych.

7.           Za kierowanie studiami realizowanymi wg indywidualnego planu studiów i programu nauczania, nauczycielowi akademickiemu, dziekan mo?e zaliczy? 5 godzin obliczeniowych rocznie za ka?dego studenta.

8.           Za sprawowanie opieki nad aktywnym ko?em naukowym dziekan mo?e zaliczy? 15 godzin obliczeniowych rocznie.

9.           Za opracowanie materia?u dydaktycznego do prowadzenia zaj?? wg formu?y „kszta?cenia na odleg?o??”, rektor na wniosek dziekana mo?e zaliczy? nauczycielowi akademickiemu 30 godzin obliczeniowych rocznie.

10.       Postanowienie okre?lone w ust. 9 nie dotyczy nauczyciela akademickiego realizuj?cego zaj?cia dydaktyczne w formule e-learning na kierunku pedagogika w formie niestacjonarnej.

 

§ 7

Zasady udzielania nauczycielom akademickim urlopów i zwolnie? okre?laj? odr?bne przepisy, przy czym skutki finansowe tych decyzji obci??aj? koszty dzia?alno?ci dydaktycznej wydzia?u lub jednostki pozawydzia?owej.

§ 8

Nauczycielowi akademickiemu przys?uguje dodatkowe wynagrodzenie za zaj?cia dydaktyczne wykonane ponad pensum ustalone w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2 niniejszej uchwa?y.

 

§ 9

1.           Organizacja procesu dydaktycznego w jednostkach dydaktycznych nie mo?e spowodowa? przekroczenia ?rodków finansowych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki.

2.           Nadzór nad organizacj? procesu dydaktycznego, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1 pe?ni dziekan.

 

§ 10

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2006 r.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

REKTOR

 

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 78

Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 25 maja 2006 roku

 

 

WYKAZ KIERUNKÓW EKSPERYMENTALNYCH

 

1.           Architektura krajobrazu

2.           Biologia

3.           Biotechnologia

4.           Budownictwo

5.           Edukacja techniczno-informatyczna

6.           Geodezja i kartografia

7.           Informatyka

8.           In?ynieria chemiczna i procesowa

9.           In?ynieria ?rodowiska

10.       Matematyka

11.       Mechanika i budowa maszyn

12.       Ochrona ?rodowiska

13.       Ogrodnictwo

14.       Piel?gniarstwo

15.       Rolnictwo

16.       Rybactwo

17.       Technika rolnicza i le?na

18.       Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

19.       Towaroznawstwo

20.       Weterynaria

21.       Zootechnika

 

UCHWA?A Nr 79

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 25 maja 2006 roku.

 

w sprawie: zasad pobierania op?at za ?wiadczone us?ugi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych op?at.

 

Na podstawie art. 99 ust.3 ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) uchwala si? co nast?puje:

 

§ 1

Uniwersytet pobiera op?aty za nast?puj?ce us?ugi edukacyjne, zwane dalej zaj?ciami dydaktycznymi:

1)      kszta?cenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,

2)      powtarzanie zaj?? na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalaj?cych wyników w nauce,

3)      prowadzenie studiów w j?zyku obcym,

4)      prowadzenie zaj?? nieobj?tych planem studiów,

5)      prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokszta?caj?cych,

6)      prowadzenie zaj?? dydaktycznych realizowanych systemem niestacjonarnym w ramach przygotowania pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego prowadzonego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

 

§ 2

1.      Wysoko?? op?at za us?ugi, o których mowa w § 1 pkt. 1, 2 i 6 ustala Rektor w drodze zarz?dzenia w terminie do 31 maja ka?dego roku.

2.      Wysoko?? op?at za prowadzenie zaj?? dydaktycznych, o których mowa w § 1 pkt. 3-5 ustala Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadz?cej zaj?cia, z?o?ony nie pó?niej ni? dwa miesi?ce przed rozpocz?ciem danego cyklu kszta?cenia.

 

§ 3

1. Op?ata za us?ugi, o których mowa w § 1 pkt. 2 wnoszona jest:

1) na I i II semestrze studiów – w pe?nej wysoko?ci ustalonej przez Rektora,

2) od III do XI semestru studiów – w wysoko?ci 50% op?aty ustalonej przez Rektora z zastrze?eniem ust. 2 i 3.

2. Op?ata, o której mowa w § 1 pkt.3 – 6 wnoszona jest w pe?nej wysoko?ci ustalonej przez Rektora.

3. Op?ata za powtarzanie przedmiotów realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli, przedmiotów realizowanych w ramach programów studiów z zakresu doradztwa zawodowego, przedmiotów kszta?cenia ogólnego (humanistycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz powtarzanie okre?lonego poziomu (semestru) j?zyka obcego (lektoratu) wnoszona jest w pe?nej wysoko?ci ustalonej przez Rektora.

 

§ 4

1.      Op?aty za us?ugi uiszczaj?:

1) osoby przyj?te na I roku - w terminach okre?lonych uchwa?? Senatu w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w danym roku,

2) pozosta?e osoby - przed rozpocz?ciem zaj?? dydaktycznych, a w przypadku zaj?? trwaj?cych d?u?ej ni? jeden semestr przed rozpocz?ciem ka?dego semestru.

2.      Wniesienie op?at jest warunkiem:

1)      wpisania na semestr/cykl kszta?cenia,

2)      rozpocz?cia realizacji powtarzanego przedmiotu,

3)      rozpocz?cia realizacji przedmiotu w j?zyku obcym lub przedmiotu nieobj?tego planem studiów,

4)      rozpocz?cia praktyki zawodowej.

3.      Terminy, o których mowa w ust.1 mog? by?, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, przed?u?one przez dziekana wydzia?u, kierownika studiów doktoranckich, kierownika studiów podyplomowych oraz kierownika Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego, na okres nie d?u?szy ni? 14 dni.

 

§ 5

1.      Na uzasadniony pisemny wniosek osoby zainteresowanej dziekan wydzia?u, kierownik studiów doktoranckich, kierownik studiów podyplomowych oraz kierownik Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego mo?e wyrazi? zgod? na roz?o?enie op?aty za zaj?cia, o których mowa w § 1 pkt.1, 2 i 6, na nie wi?cej ni? pi?? miesi?cznych rat.

2.      Uiszczenie ostatniej raty jest warunkiem przyst?pienia do letniej lub zimowej sesji egzaminacyjnej.

 

§ 6

1.      Student lub doktorant mo?e ubiega? si? o cz??ciowe lub ca?kowite zwolnienie z op?at w przypadku:

1) pe?nego sieroctwa studenta, je?eli nie przekroczy? 26 roku ?ycia lub pe?nego sieroctwa doktoranta, je?eli nie przekroczy? 29 roku ?ycia,

2) trudnej sytuacji materialnej spowodowanej d?ugotrwa?? chorob? studenta/doktoranta.

2.      Student lub doktorant mo?e ubiega? si? o zwolnienie z obowi?zku uiszczenia op?aty w wysoko?ci 50% w przypadku osi?gania wybitnych wyników w nauce.

3.      Zwolnienie z op?at nast?puje na pisemny wniosek z?o?ony przez studenta lub doktoranta, w terminie14 dni przed up?ywem terminu wniesienia op?aty, zaopiniowany przez dziekana lub kierownika studiów doktoranckich oraz odpowiednio przez samorz?d studencki lub doktorancki.

4.      Wnioski z?o?one po terminie, o którym mowa w ust. 3 pozostawia si? bez rozpoznania.

5.      Wnioski, o których mowa w ust. 1 powinny zawiera? opis sytuacji studenta lub doktoranta, potwierdzony odpowiednimi dokumentami, a w przypadku ust. 2 za?wiadczenie z dziekanatu potwierdzaj?ce, ?e student lub doktorant nale?y do

3% grupy najlepszych studentów kierunku lub doktorantów osi?gaj?cych wybitne wyniki w nauce, z uwzgl?dnieniem zapisu ust.6.

6.      Na kierunku filologia, uprawnionym do wnioskowania o zwolnienie z obowi?zku uiszczenia op?aty w wysoko?ci 50% jest student nale??cy do 3% grupy najlepszych studentów danej specjalno?ci neofilologicznej.

7.      Ewidencj? wniosków i wydanych decyzji prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu.

 

§ 7

1.      Decyzj? w sprawie zwolnienia z op?at podejmuje w?a?ciwy prorektor.

2.      Od decyzji podj?tej przez prorektora, studentowi lub doktorantowi przys?uguje prawo wniesienia odwo?ania do Rektora w terminie 14 dni od dnia dor?czenia.

3.      Decyzja wydana przez Rektora jest ostateczna.

4.      Zwolnienie z obowi?zku uiszczenia op?aty nie mo?e by? udzielone studentowi lub doktorantowi cz??ciej ni? dwa razy w czasie trwania studiów lub studiów doktoranckich.

 

1.           § 8

1.           Zwolnienie, o którym mowa w § 6 nie przys?uguje studentowi lub doktorantowi:

a.       I roku studiów,

b.      powtarzaj?cemu zaj?cia dydaktyczne,

2.           Przepisu ust. 1 nie stosuje si? do osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt.1.

 

§ 9

1.      W przypadku nie wniesienia op?aty zwi?zanej z odbywaniem studiów dziekan wydaje decyzj? o skre?leniu z listy studentów.

2.       W przypadku nie wniesienia op?aty zwi?zanej z odbywaniem studiów doktoranckich decyzj? o skre?leniu z listy doktorantów wydaje kierownik studiów doktoranckich.

3.      Student lub doktorant, który dokona? op?aty, a nast?pnie zrezygnowa? ze studiów nie pó?niej ni? w ci?gu pierwszego miesi?ca semestru, mo?e uzyska? na swój wniosek zwrot wniesionej op?aty.

4.      W pozosta?ych przypadkach op?ata nie podlega zwrotowi.

 

§ 10

1.      Op?at? za us?ugi edukacyjne nale?y ui?ci? na konto Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.      Op?aty podlegaj? ewidencji w dziekanatach. Ostatecznego rozliczenia op?at za zaj?cia dydaktyczne dokonuje dziekan.

3.      Studenci przyj?ci na studia przed dniem wej?cie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy?szym oraz w roku akademickim 2005/2006 wnosz? op?aty za zaj?cia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do ko?ca okresu studiów przewidzianego w programie studiów, z uwzgl?dnieniem § 6 ust.1 i 2.

4.      Osoby przyj?te na pierwszy rok studiów wnosz? op?aty na studia na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

 

§ 12

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

R E K T O R

Przewodnicz?cy Senatu

 

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 80

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2006 roku

 

 

w sprawie: Regulaminu Studiów Podyplomowych

 

 

Na podstawie art.2 ust. 11, art. 8 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1, pkt. 2 oraz art. 99 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wy?szym

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje

 

§ 1

Senat uchwala Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi?cy za??cznik do niniejszej Uchwa?y.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2006 roku.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

     R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

R E G U L A M I N

S T U D I Ó W  P O D Y P L O M O W Y C H

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2006 roku.

 

 

Do u?ytku wewn?trznego

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.        Studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie maj? na celu doskonalenie, dokszta?canie kadr.

2.        Studia podyplomowe mog? by? prowadzone przez wydzia?y. Zakres studiów musi by? zwi?zany z prowadzonymi przez dany wydzia? kierunkami studiów.

3.        Studia podyplomowe mog? by? prowadzone przez jednostki, o których mowa w ust.2 przy wspó?udziale instytucji i organizacji, w tym tak?e zagranicznych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów okre?laj? umowy zawarte mi?dzy tymi jednostkami.

4.        Studia podyplomowe przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem studiów wy?szych.

5.        Jednostki prowadz?ce studia zobowi?zane s? do zapewnienia:

a/  kadry dydaktycznej posiadaj?ce kwalifikacje odpowiadaj?ce rodzajowi prowadzonych zaj??;

b/  sal dydaktycznych i laboratoriów oraz wyposa?enia niezb?dnego do prawid?owej realizacji planu studiów i programu nauczania;

c/  materia?ów dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników studiów;

d/  obs?ugi administracyjno-technicznej studiów.

6.        Za jako?? kszta?cenia na studiach podyplomowych odpowiada dziekan wydzia?u.

7.        Studia podyplomowe w specjalizacji nauczycielskiej prowadzone s? w zakresach:

a/  przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zaj??) –

w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwaj? co najmniej trzy semestry;

b/  przygotowania pedagogicznego – w wymiarze co najmniej 330 godzin i trwaj? co najmniej trzy semestry, realizowane s? praktyki pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin;

c/  przygotowania do pracy w szko?ach specjalnych i o?rodkach specjalnych – w wymiarze co najmniej 350 godzin.

 

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 2

1.        Studia podyplomowe tworzy, przekszta?ca i likwiduje rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez rad? wydzia?u.

2.        Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych powinien okre?la?:

a/   nazw? studiów,

b/   plan studiów i program nauczania, uwzgl?dniaj?cy przedmioty nauczania na poszczególnych semestrach, warunki ich zaliczania oraz uzyskiwania ?wiadectwa uko?czenia studiów,

c/   sylwetk? absolwenta,

d/   obsad? kadrow? zaj??,

e/   miejsce i czas trwania studiów (liczb? semestrów) oraz form? prowadzenia (stacjonarne i niestacjonarne),

f/    szczegó?owe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia,

g/   kalkulacj? kosztów wg wzoru okre?lonego przez kwestur? uczelni,

h/   wyci?g z protoko?u posiedzenia rady wydzia?u, zawieraj?cy uchwa?? w sprawie utworzenia studiów podyplomowych,

i/    warunki umów i porozumie?, w przypadku tworzenia studiów podyplomowych z jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w § 1 ust.3.

3.        Wniosek o kolejn? edycj? studiów powinien zawiera? informacje o wszystkich elementach, które ulegaj? zmianie, a w szczególno?ci:

a/  plany studiów i programy nauczania poszczególnych przedmiotów w przypadku korekty,

b/  obsad? kadrow? zaj??,

c/  wyci?g z protoko?u posiedzenia rady wydzia?u, zawieraj?cy opini? o proponowanych zmianach w planie studiów i programie nauczania,

d/  ka?dorazowo kalkulacj? kosztów.

4.        Wniosek o utworzenie studiów nale?y z?o?y? do Rektora nie pó?niej ni? na 2 miesi?ce przed planowanym terminem rozpocz?cia naboru kandydatów. W przypadku kolejnej edycji stosowny wniosek nale?y z?o?y? nie pó?niej ni? na 1 miesi?c przez terminem rozpocz?cia zaj??.

5.        Wniosek o likwidacj? studiów podyplomowych sk?ada kierownik studiów w Biurze ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich, do??czaj?c:

a/  uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych,

b/  wyci?g z protoko?u posiedzenia rady wydzia?u, zawieraj?cy uchwa?? w sprawie likwidacji studiów podyplomowych,

c/  stanowisko w sprawie likwidacji studiów podyplomowych wyra?one na pi?mie przez rady jednostek organizacyjnych uczestnicz?cych w ich prowadzeniu – w przypadku studiów podyplomowych, o których mowa w § 1 ust. 3,

6.    W przypadku nie uruchomienia studiów podyplomowych przez trzy kolejne edycje, kierownik studiów podyplomowych ma obowi?zek z?o?y? wniosek o ich likwidacj?.

 

III. WARUNKI FINANSOWE TWORZENIA I FUNCJONOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 3

1.        Studia podyplomowe s? w ca?o?ci odp?atne.

2.        Podstaw? ustalenia odp?atno?ci stanowi planowany koszt zaj?? dydaktycznych dla minimum 20 osobowej grupy (mniejsza liczba osób wymaga decyzji rektora), obejmuj?cy wszystkie koszty bezpo?rednie, a tak?e koszty po?rednie wed?ug zasad ustalonych i przyj?tych przez Senat w danym roku rozliczeniowym.

3.        Wysoko?? op?aty zatwierdza Rektor na podstawie zestawienia kosztów sporz?dzonego przez kierownika studiów i zatwierdzonego przez dziekana.

4.        Z przychodów studiów podyplomowych dokonuje si? odpisów na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych oraz ogólnowydzia?owych. w wysoko?ci okre?lonej przez Senat Uczelni. Dotyczy studiów podyplomowych realizowanych w siedzibie i poza siedzib? uczelni.

5.        Uczestnicy wnosz? op?at? za studia podyplomowe na podane przez Uniwersytet konto przed rozpocz?ciem ka?dego semestru.

6.        Ustalon? op?at? mo?e wnie?? pracodawca kieruj?cy pracownika na studia podyplomowe. Wniesiona op?ata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub skre?lenia z listy uczestników studiów.

7.        W przypadku organizowania studiów dla konkretnego podmiotu prawnego ustalon? kwot?, obejmuj?c? ca?kowity koszt prowadzenia studiów, wp?aca podmiot przed rozpocz?ciem kszta?cenia.

8.        Nadzór nad gospodark? finansow? studiów podyplomowych sprawuje prorektor nadzoruj?cy studia podyplomowe oraz zast?pca kanclerza – kwestor uczelni.

 

 

 

IV.       REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

 

§ 4

 

1.        Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa si? na zasadach okre?lonych w akcie prawnym powo?ania tych studiów.

2.        Kierownik studiów podyplomowych podaje do wiadomo?ci publicznej: warunki rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce sk?adania dokumentów, co najmniej na 2 miesi?ce przed terminem rozpocz?cia zaj??.

3.        Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia podyplomowe sk?adaj? w sekretariacie studiów podyplomowych nast?puj?ce dokumenty:

a/  podanie o przyj?cie na studia,

b/  kwestionariusz osobowy,

c/  odpis dyplomu uko?czenia studiów wy?szych,

d/  inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji.

4.        Warunkiem przyj?cia na studia podyplomowe jest:

a/  spe?nienie ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych okre?lonych w akcie prawnym o utworzeniu studiów,

b/  uzyskanie pozytywnego wyniku post?powania kwalifikacyjnego ustalonego dla danych studiów.

5.   Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja powo?ana przez dziekana wydzia?u na wniosek kierownika studiów. Z przebiegu post?powania kwalifikacyjnego sporz?dza si? protokó?, który stanowi podstaw? do decyzji o uruchomieniu studiów.

6.   Decyzj? o przyj?ciu na studia podyplomowe podejmuje prorektor nadzoruj?cy studia podyplomowe.

7.   List? osób zakwalifikowanych do przyj?cia na studia podyplomowe (dotyczy tak?e kolejnych edycji), kierownik studiów przedk?ada w Biurze ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich.

 

 

V.ORGANIZACJA STUDIÓW

 

§ 5

1.        Kszta?cenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w uk?adzie semestralnym.

2.        Studia podyplomowe powinny trwa? nie krócej ni? jeden semestr, w wymiarze godzinowym nie mniejszym ni? 100 godzin i nie d?u?ej ni? 4 semestry, z uwzgl?dnieniem zapisów okre?lonych w § 1 ust. 5.

3.        Studia podyplomowe realizowane s? na podstawie planu studiów i programu nauczania, opracowanego przez kierownika studiów i uchwalonego przez rad? wydzia?u. Rada wydzia?u uchwala tak?e zasady ustalania ko?cowej oceny uko?czenia studiów, a tak?e warunki uzyskania ?wiadectwa uko?czenia studiów.

4.        Plan studiów podyplomowych zawiera wykaz przedmiotów, liczb? godzin w uk?adzie semestralnym i kryteria zaliczania przedmiotów.

5.        Studia podyplomowe mog? by? realizowane z wykorzystaniem technik kszta?cenia „na odleg?o??”.

6.        Szczegó?owy zakres wymaga? z poszczególnych zaj?? (znajomo?? literatury, wykonanie prac kontrolnych, itp.), ustala nauczyciel akademicki prowadz?cy zaj?cia.

7.        Uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje kart? zaliczeniow? oraz indeks.

8.        Warunkiem uko?czenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w okre?lonym terminie wszystkich zalicze? lub zdanie egzaminów z przedmiotów obj?tych planem studiów.

9.        Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje si? nast?puj?c? skal? ocen:

a/  bardzo dobry               -          5,0

b/  dobry plus                   -          4,5

c/  dobry                          -          4,0

d/  dostateczny plus           -          3,5

e/  dostateczny                  -          3,0

f/   niedostateczny  -          2,0

g/  zaliczenie bez oceny     -          zal.

10. Na ?wiadectwie uko?czenia studiów podyplomowych wpisuje si? ostateczny wynik studiów, wyrównany do pe?nej ocen wg zasady:

a/  do 3,50                       -          dostateczny

b/  od 3,51 do 4,50          -          dobry

c/  od 4,51                       -          bardzo dobry

 

VI. PRAWA I OBOWI?ZKI UCZESTNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 6

Uczestnik studiów podyplomowych ma prawo do:

a/    zdobywania wiedzy,

b/    rozwijania w?asnych zainteresowa? naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszcze? dydaktycznych urz?dze? uczelni w ramach mo?liwo?ci finansowych i organizacyjnych uczelni.

§ 7

Uczestnik studiów podyplomowych zobowi?zany jest do:

a/    uczestniczenia w programowych zaj?ciach dydaktycznych i terminowego sk?adania egzaminów i zalicze? z przedmiotów obj?tych planem studiów i programem nauczania,

b/    uiszczania op?at za studia w okre?lonych terminach,

c/    przestrzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.

 

§ 8

1.        Skre?lenie z listy uczestników studiów podyplomowych nast?puje w przypadku:

a/  rezygnacji ze studiów,

b/  niewype?nienia obowi?zków wynikaj?cych z planu studiów i programu nauczania,

c/  niewniesienia op?aty za zaj?cia dydaktyczne.

2.        Uczestnik studiów podyplomowych, który w terminie trzech miesi?cy od dnia zako?czenia zaj?? nie uzyska? zalicze? lub nie zda? egzaminów ustalonych w planie studiów, zostaje skre?lony z listy uczestników studiów podyplomowych.

3.        W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika studiów podyplomowych, kierownik studiów mo?e ten termin przed?u?y? o dalsze trzy miesi?ce.

4.        Egzamin ko?cowy, o ile plan studiów przewiduje taki egzamin, odbywa si? przed komisj? powo?an? przez dziekana na wniosek kierownika studiów podyplomowych w sk?adzie minimum trzech osób. W sk?ad komisji wchodz?: kierownik studiów podyplomowych jako przewodnicz?cy, nauczyciel akademicki prowadz?cy prac? ko?cow?, nauczyciel akademicki posiadaj?cy tytu? lub stopie? naukowy doktora habilitowanego merytorycznie zwi?zany z problematyk? danych studiów podyplomowych.

5.        Termin egzaminu ko?cowego wyznacza kierownik studiów.

6.        W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, uczestnikowi przys?uguje prawo powtórnego przyst?pienia do egzaminu w terminie trzech miesi?cy od daty pierwszego egzaminu. Uzyskanie oceny niedostatecznej z powtórnego egzaminu ko?cowego jest równoznaczne ze skre?leniem z listy uczestników studiów podyplomowych.

7.        Osoba, która zosta?a skre?lona z listy uczestników studiów podyplomowych, mo?e je wznowi? po przerwie nie d?u?szej ni? 2 lata, w przypadku realizacji kolejnego cyklu kszta?cenia danych studiów podyplomowych. Warunki wznowienia okre?la kierownik studiów podyplomowych, który podejmuje w tej sprawie decyzj?.

 

§ 9

1.        Uczestnik studiów podyplomowych mo?e otrzyma? za?wiadczenie o odbywaniu studiów.

2.        Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje ?wiadectwo uko?czenia studiów wed?ug wzoru ustalonego odr?bnymi przepisami.

 

 

VII. UPRAWNIENIA I OBOWI?ZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 10

1.        Kierownika studiów podyplomowych powo?uje rektor na wniosek dziekana po zasi?gni?ciu opinii rady wydzia?u spo?ród nauczycieli akademickich posiadaj?cych tytu? lub stopie? naukowy.

2.        Kierownik studiów podyplomowych mo?e wnioskowa? do rektora o powo?anie:

a/  swojego zast?pc? spo?ród nauczycieli akademickich posiadaj?cych tytu? lub stopie? naukowy,

b/  sekretarza.

3.        Do uprawnie? i obowi?zków kierownika studiów podyplomowych nale?y:

       a/  organizacja studiów i nadzór nad ich przebiegiem,

       b/  opracowanie planu studiów i programu nauczania oraz kryteriów zaliczania przedmiotów,

       c/  przedstawienie obsady kadrowej studiów,

       d/  opracowanie kosztorysu (kalkulacji) studiów wg wzoru za??czonego do niniejszego regulaminu,

       e/  prowadzenie dokumentacji finansowej i ewidencji wydatków finansowych studiów (zgodnie z przyj?tym kosztorysem) – w tym zakresie wspó?pracuje z zast?pc? kanclerza – kwestorem uczelni,

       f/   prowadzenie akcji promocyjnej studiów,

       g/  przeprowadzenie rekrutacji kandydatów zgodnie z przepisami okre?lonymi w § 3,

       h/  prowadzenie dokumentacji studiów zgodnie z uregulowaniami prawnymi oraz nadzór nad administracj? studiów,

       i/   kontrola jako?ci kszta?cenia,

       j/   wystawianie za?wiadcze? o uczestnictwie w studiach podyplomowych,

       k/  podejmowanie decyzji w sprawach skre?lenia z listy uczestników studiów podyplomowych i wznowienia studiów,

       l/   prowadzenie ewidencji i gospodarowanie drukami ?cis?ego zarachowania,

       ?/   przedk?adanie w Biurze ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich sprawozdania z realizacji ka?dej edycji studiów, za po?rednictwem dziekana wydzia?u wraz z rozliczeniem finansowym kosztów dzia?alno?ci studiów, w terminie jednego miesi?ca po zako?czeniu edycji.

 

 

 

 

VIII. ZADANIA BIURA DS. KSZTA?CENIA I SPRAW STUDENCKICH

§ 11

Do zada? Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich nale?y:

1/    spraw formalnych zwi?zanych z tworzeniem i likwidacj? i funkcjonowaniem studiów podyplomowych,

2/    prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych obejmuj?cej:

       a/  dokumenty dotycz?ce utworzenia studiów podyplomowych,

       b/  ewidencj? uczestników studiów podyplomowych,

3/    monitorowanie efektywno?ci kszta?cenia na studiach podyplomowych,

4/    informowanie kierowników studiów podyplomowych o przepisach dotycz?cych kszta?cenia na studiach podyplomowych.

 

IX. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

 

§ 12

1.        Uczelnia zak?ada teczk? osobow? uczestnika studiów podyplomowych, która zawiera:

a/  podanie kandydata o przyj?cie na studia wraz z kopi? decyzji o przyj?ciu oraz orygina? potwierdzenie jej dor?czenia,

b/  kwestionariusz osobowy,

c/  odpis dyplomu uko?czenia studiów wy?szych,

d/  karty zaliczeniowe,

e/  decyzje w?adz uczelni dotycz?ce przebiegu studiów, w szczególno?ci: zgody na przed?u?anie terminów zalicze?, skre?lenia z listy uczestników studiów podyplomowych,

f/   kopie dowodów op?aty za zaj?cia dydaktyczne,

g/  jeden egzemplarz pracy ko?cowej, je?eli plan studiów i program nauczania przewiduj? wykonanie takiej pracy,

h/  ?wiadectwo uko?czenia studiów podyplomowych – egzemplarz do akt,

i/   potwierdzenie odbioru ?wiadectwa uko?czenia studiów podyplomowych i jego odpisu przez osob? odbieraj?c? dokument.

2.        Teczk? osobow? uczestnika studiów podyplomowych przechowuje si? w archiwum uczelni.

§ 13

Sekretarz studiów podyplomowych prowadzi:

1.    rejestr uczestników studiów podyplomowych, do którego wpisuje si? nast?puj?ce dane:

       a/  liczb? porz?dkow?,

       b/  imi? i nazwisko,

       c/  dat? i miejsce urodzenia,

       d/ dat? rozpocz?cia studiów,

       e/  informacj? o posiadanym dyplomie uko?czenia studiów wy?szych (nazwa uczelni, kierunek studiów, data wydania i numer dyplomu),

       f/   dat? uko?czenia studiów podyplomowych lub skre?lenia z listy uczestników studiów podyplomowych.

2.        rejestr wydanych ?wiadectw uko?czenia studiów podyplomowych.

 

§ 14

Przebieg studiów dokumentowany jest w:

       a/  karcie zaliczeniowej,

       b/  indeksie uczestnika studiów podyplomowych,

       c/  protoko?ach zaliczeniowych, zawieraj?cych nazw? przedmiotu, imi? (a) i nazwisko uczestników studiów podyplomowych, oceny oraz dat? i podpis osoby zaliczaj?cej przedmiot.

§ 15

Zako?czenie studiów odnotowuje si? w:

a/    rejestrze uczestników studiów podyplomowych,

b/    rejestrze wydanych ?wiadectw uko?czenia studiów podyplomowych.

 

§ 16

1.        W przypadku utraty orygina?u ?wiadectwa uko?czenia studiów podyplomowych, o którym mowa w § 9 ust. 2, uczestnik studiów podyplomowych mo?e wyst?pi? do uczelni o wydanie duplikatu.

2.        Do wydania duplikatu stosuje si? odpowiednio przepisy dotycz?ce zasad wydawania duplikatów dyplomów uko?czenia studiów.

 

§ 17

Uczelnia pobiera op?aty za wydanie ?wiadectwa uko?czenia studiów podyplomowych oraz duplikatów w wysoko?ci i trybie ustalonym odr?bnymi przepisami.

 

X. POSTANOWIENIA KO?COWE

 

§ 18

1.        Od decyzji podj?tych przez kierownika studiów podyplomowych na podstawie niniejszego regulaminu, przys?uguje prawo z?o?enia w ci?gu 14 dni odwo?ania do rektora.

2.        Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 19

 

1.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Rektor.

2.        Dokumentacja studiów podlega archiwizowaniu w Archiwum Uniwersyteckim.

 

§ 20

W sprawach dotycz?cych dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si? przepisy zawarte w:

a/    rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 149, poz. 1233),

b/    zarz?dzeniu Nr 63 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2001 roku w sprawie gospodarki drukami ?cis?ego zarachowania w jednostkach organizacyjnych Uczelni,

c/    zarz?dzeniu Nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2001 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej, Regulaminu Organizacyjnego Archiwum i Regulaminu Rady Archiwalnej,

d/    decyzji Nr 9 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie op?at wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu uko?czenia studiów, wydanie dokumentu stwierdzaj?cego uko?czenie studiów podyplomowych oraz duplikatów wy?ej wymienionych dokumentów, a tak?e wydania dodatkowego odpisu dyplomu w t?umaczeniu na j?zyk obcy.

§ 21

Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony zosta? przez Senat Uczelni Uchwa?? Nr 80 z dnia 25 maja 2006 roku i wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2006 roku.

 

 

UCHWA?A Nr 81 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2006 r.

 

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych.

 

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym oraz § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zmian? w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Nauk Technicznych, tj. utworzenie Katedry Mechatroniki.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

UCHWA?A Nr 82 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2006 r.

 

w sprawie: recenzji o kandydacie do tytu?u doktora honoris causa.

 

Na podstawie § 10, ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat popiera inicjatyw? Politechniki Koszali?skiej w sprawie nadania tytu?u doktora honoris causa

prof. dr. hab. Józefowi GROCHOWICZOWI.

Jednocze?nie Senat akceptuje w tej sprawie opini?, której autorem jest prof. dr hab. in?. Janusz Budny.

 

§ 2

Tekst opinii, o której mowa w § 1 stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

UCHWA?A Nr 83

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 czerwca 2006 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warmi?sko- Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

§ 1

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo o szkolnictwie wy?szym” z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) Senat przyjmuje Statut Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu jak w za??czniku do uchwa?y.

 

§ 2

Statut wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2006 roku.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 84

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2006 uwzgl?dniaj?cy:

 

Przychody dzia?alno?ci operacyjnej                                                                 270 251,5

Koszty dzia?alno?ci operacyjnej                                                                      257 478,8

Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej                                                                       12 772,7

Zwi?kszenia funduszu zasadniczego                                                     31 500,0

            Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                       16 000,0

            Stan funduszu na koniec roku 2006                                                     156 191,9

Zwi?kszenie funduszu pomocy materialnej dla studentów                                 44 093,3

            Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów        45 319,3

            Stan funduszu na koniec roku 2006                                                     0

Zmniejszenia w?asnego funduszu stypendialnego                                              143,1

            Zwi?kszenia w?asnego funduszu stypendialnego                                   230,2

            Stan funduszu na koniec roku 2006                                                     31,2

 

§ 2

Traci moc uchwa?a Nr 38 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo -finansowego na 2006 rok.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 85

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: podj?cia post?powania w sprawie nadania tytu?u doktora honoris causa.

 

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu oraz uwzgl?dniaj?c Uchwa?? Nr 110 Senatu UWM w Olsztynie z 30 listopada 2001 roku, stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Senat podejmuje post?powanie w sprawie nadania tytu?u doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Scheuble, Federalnemu Ministrowi Spraw Wewn?trznych Niemiec.

 

§ 2

Funkcj? promotora powierza si? dr. hab. Arkadiuszowi ?ukowskiemu, prof. UWM.

 

§ 3

Ocena zasadno?ci wniosku o nadanie tytu?u doktora honoris causa dr. W. Scheuble powierzona zostanie recenzentom spo?ród ni?ej wymienionych osób:

 • prof. dr hab. Bronis?aw GEREMEK,
 • prof. dr hab. Janusz MA??EK,
 • prof. dr Hermann STRASSER,
 • prof. dr hab. Andrzej ZOLL.

 

§ 4

Senat upowa?nia Rektora do przeprowadzenia z kandydatami na recenzentów niezb?dnych uzgodnie? i zlecenia wybranym recenzentom opracowania oceny wniosku, o którym mowa w § 3.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 86

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmi?sko- Mazurskim w Olsztynie Wydzia?u Lekarskiego.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wy?szym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Senat pozytywnie opiniuje inicjatyw? utworzenia w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Wydzia?u Lekarskiego.

 

§ 2

Senat powierza przygotowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania Wydzia?u Lekarskiego zespo?owi w sk?adzie:

Przewodnicz?cy – prof. dr hab. Gabriel FORDO?SKI

Cz?onkowie:

 • prof. dr hab. Maria DYNOWSKA,
 • prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ,
 • prof. dr hab. Czes?aw HO?DY?SKI,
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ
 • prof. dr hab. Stefan SMOCZY?SKI.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora do podpisania stosownych porozumie? w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Wydzia?u Lekarskiego, z:

 • Ministrem Zdrowia,
 • Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy?szego,
 • Marsza?kiem Województwa Warmi?sko-Mazurskiego.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

UCHWA?A Nr 87

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski na rzecz Gminy Olsztyn prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. S?onecznej oznaczonego jako dzia?ka nr 13/5 (obr?b 113) o powierzchni 0,1101 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej.

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

UCHWA?A Nr 88

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: wyra?enia zgody na przyst?pienie wraz z Gmin? Stawiguda do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po?o?onych w obr?bie Jaroty gm. Stawiguda.

 

§ 1

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przyst?pienie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie wraz z Gmin? Stawiguda do dzia?a? zmierzaj?cych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o powierzchni ok. 17 ha, po?o?onych w obr?bie Jaroty gm. Stawiguda.

 

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przyst?pienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 89

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: wyra?enia zgody na odp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego/w?asno?ci gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przekazanie za odszkodowaniem przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Olsztyn prawa u?ytkowania gruntów stanowi?cych piaskowniki dla kanalizacji deszczowej wraz z drog? dojazdow? oznaczonych jako dzia?ki 1/1; 1/3; 1/4; 2/3; 2/4; 2/5; 3/1; 4/12 (obr?b 118 m. Olsztyn) o ??cznej powierzchni 1,6079 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu).

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 90

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania gruntów po?o?onych w obr?bach ewidencyjnych: Bart?g, Dorotowo, Tomaszkowo.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na nieodp?atne przekazanie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Stawiguda prawa u?ytkowania gruntów po?o?onych w:

 • obr?bie Bart?g, oznaczonych jako dzia?ki nr 103/2; 103/8; 103/17; 103/18; 103/26; 104/2; 104/4;
 • obr?bie Dorotowo, oznaczonych jako dzia?ki nr 161/5; 161/10; 161/7; 155/20; 155/19; 155/21; 155/22; 155/23; 155/54; 164/1; 166/28; 166/29;
 • obr?bie Tomaszkowo, oznaczonych jako dzia?ki nr 53/60; 53/61; 53/12; 53/13; 53/23; 53/36; 53/16; 53/11;

o ??cznej powierzchni 7,8863 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), stanowi?cych drogi dojazdowe oraz lokalne.

 

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 91

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: wyra?enia zgody na odp?atne przekazanie prawa u?ytkowania gruntu po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przekazanie za odszkodowaniem na rzecz Gminy Olsztyn przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie prawa u?ytkowania gruntu po?o?onego w Olsztynie, oznaczonego jako dzia?ka nr 5/62 (obr?b 118 m. Olsztyn) o powierzchni 3,3991 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), stanowi?cego tereny o?wiaty.

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 92

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania gruntów po?o?onych w obr?bach ewidencyjnych: nr 118 oraz 152 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na nieodp?atne przekazanie na rzecz Gminy Olsztyn przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie prawa u?ytkowania gruntów stanowi?cych drogi dojazdowe, lokalne oraz ci?gi piesze po?o?onych w Olsztynie w:

 • obr?bie nr 118, oznaczonych jako dzia?ki nr 2/60; 2/62; 2/75; 2/81; 2/103; 2/120; 2/137; 2/187; 2/195; 2/156; 2/119; 2/136; 2/166; 2/200;
 • obr?bie 152, oznaczonych jako dzia?ki nr 25/22; 25/41;

o ??cznej powierzchni 1,4006 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu),.

 

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 93

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: wyra?enia zgody na przyst?pienie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci GUNI (Global University Network for Innovation).

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje:

 

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na przyst?pienie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci GUNI.

 

§ 2

Global University Network for Innovation (GUNI) jest sieci? grupuj?c? Katedry UNESCO, instytuty badawczo-naukowe szkó? wy?szych oraz instytucje uczestnicz?ce w projektach dotycz?cych zmian i innowacji w szkolnictwie wy?szym.

Regionalne sieci GUNI s? tworzone w nast?puj?cych pi?ciu regionach ?wiata: Afryka, Ameryka ?aci?ska i Karaiby, Azja i Pacyfik, Kraje Arabskie, Europa i Ameryka Pó?nocna.

Zagadnienia, którymi zajmuje si? GUNI s? w kr?gu naszych zainteresowa?. Dotycz? one problematyki kszta?cenia, procedur akredytacyjnych, ustalania wska?ników jako?ci kszta?cenia, porównywalnych w skali mi?dzynarodowej, a tak?e mo?liwo?? wymiany my?li i konfrontowania rozwi?za? praktycznych, stosowanych w ró?nych krajach.

 

§ 3

G?ównymi celami sieci GUNI s?:

 • Umocnienie pozycji szkolnictwa wy?szego na ?wiecie.
 • Dokonywanie stara? maj?cych na celu wdro?enie Deklaracji i Priorytetowego Planu Dzia?a? przyj?tych przez ?wiatow? Konferencj? nt. Szkolnictwa Wy?szego (World Conference on Higher Education, WCHE).
 • Poprawa i usprawnienie polityki w kwestiach dotycz?cych szkolnictwa wy?szego.
 • Poszukiwanie zasobów i pobudzanie czynników maj?cych wp?yw na promocj? post?pu szkolnictwa wy?szego w krajach s?abiej wspieranych.
 • Umocnienie wspó?pracy pomi?dzy instytucjami szkolnictwa wy?szego a ?wiatem pracy.

 

§ 4

Senat upowa?nia Rektora do podpisania stosownych dokumentów zwi?zanych z przyst?pieniem Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie do sieci GUNI.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 94

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Pó?nocno-Wschodnim w Bostonie, Massachusetts, USA.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy Uniwersytetem Pó?nocno-Wschodnim w Bostonie, Massachusetts, USA.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

  

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 95

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Pa?stwowym w Sumach, Ukraina.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Pa?stwowym w Sumach, Ukraina.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 96

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Rolniczo-Le?nym im. Mendla w Brnie, Republika Czeska.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Rolniczo-Le?nym im. Mendla w Brnie, Republika Czeska.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 97

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Newskim Instytutem J?zyka i Kultury w Petersburgu, Rosja.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Newskim Instytutem J?zyka i Kultury w Petersburgu, Ukraina.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 98

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Uppsali, Szwecja, w ramach Programu Uniwersytetów Nadba?tyckich.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Uppsali, Szwecja, w ramach Programu Uniwersytetów Nadba?tyckich.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Uchwa?a Nr 99

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

§ 1

Na podstawie art.62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo

o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), Senat uchwala Regulamin studiów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 2

Regulamin studiów wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2006 roku.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

  

REKTOR

Przewodnicz?cy Senatu

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

UNIWERSYTET WARMI?SKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

 

REGULAMIN STUDIÓW

 

 Za??cznik do Uchwa?y Nr 99 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 roku.

 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE

§1

1.                  Przyj?cie w poczet studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej "Uczelni?", nast?puje z chwil? immatrykulacji i z?o?enia ?lubowania, którego tre?? okre?la statut Uczelni. Student podpisuje akt ?lubowania, który przechowuje si? w teczce akt osobowych studenta.

 

2.                  Po immatrykulacji student otrzymuje indeks oraz legitymacj? studenck?. Indeks jest dokumentem przedstawiaj?cym przebieg i wyniki studiów.

3.                  Prze?o?onym wszystkich studentów Uczelni jest rektor. Prze?o?onym studentów wydzia?u jest kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan.

4.                  Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich tworz? samorz?d studencki. Organy samorz?du studenckiego s? wy??cznym reprezentantem ogó?u studentów uczelni. Samorz?d studencki dzia?a na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym i uchwalonego przez uczelniany organ uchwa?odawczy samorz?du regulaminu, okre?laj?cego zasady organizacji i tryb dzia?ania samorz?du, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wy?aniania oraz ich kompetencje.

5.                  Uczelnia mo?e pobiera? op?aty za ?wiadczone us?ugi edukacyjne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym.

6.                  Warunki odp?atno?ci za studia okre?la umowa zawarta mi?dzy uczelni? a studentem w formie pisemnej. Studenci przyj?ci na studia przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym oraz w roku akademickim 2005/2006 wnosz? op?aty za zaj?cia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do ko?ca okresu studiów przewidzianego w programie studiów.

7.                  Cudzoziemcy podejmuj? i odbywaj? studia na zasadach okre?lonych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym. O przyj?ciu na studia decyduje rektor.

 

2. ORGANIZACJA STUDIÓW

 

§2

1.                  Rok akademicki rozpoczyna si? l pa?dziernika i trwa do 30 wrze?nia nast?pnego roku kalendarzowego.

2.                  Rok akademicki sk?ada si? z:

1.      dwóch 15-tygodniowych okresów zaj?? dydaktycznych (semestrów);

2.      dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej) oraz dwóch sesji poprawkowych (zimowej i jesiennej);

3.      wakacji zimowych i letnich, trwaj?cych nie krócej ni? 6 tygodni, w tym 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.

3.                  Ramow? organizacj? roku akademickiego ustala, corocznie przed jego rozpocz?ciem, rektor. Rektor mo?e w ci?gu roku ustanowi? dodatkowe dni wolne od zaj?? oraz w razie potrzeby zawiesi? zaj?cia dydaktyczne w okre?lonych dniach i godzinach.

4.                  Szczegó?ow? organizacj? roku akademickiego oraz harmonogramy sesji egzaminacyjnych na poszczególnych wydzia?ach, kierunkach i latach studiów ustala dziekan w porozumieniu z wydzia?owym organem samorz?du studenckiego.

5.                  Na studiach niestacjonarnych istnieje mo?liwo?? rozpocz?cia zaj?? dydaktycznych wcze?niej ni? w pa?dzierniku, w zwi?zku z tym dopuszcza si? inne terminy sesji egzaminacyjnych, w zale?no?ci od ustale? kierownictwa wydzia?ów.

 

§3

1.                  Studia w uczelni prowadzone s? jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie.

2.                  Studia prowadzone s? wed?ug planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rad? wydzia?u wg wytycznych okre?lonych przez Senat, po zasi?gni?ciu opinii wydzia?owego organu samorz?du studenckiego.

3.                  Na kierunkach, na których obowi?zuje 2-stopniowa organizacja studiów, przyj?cie na studia oznacza przyj?cie na pierwszy stopie? (in?ynierski lub licencjacki).

4.                  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie tytu?u zawodowego magistra, licencjata, in?yniera lub równorz?dnego na tym samym lub innym kierunku studiów. Szczegó?owe warunki przyj?cia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium naboru jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny) - w ramach okre?lonego limitu miejsc.

5.                  Student odbywa studia wed?ug planu studiów i programu nauczania obowi?zuj?cego w roku akademickim, w którym rozpocz?? nauk?. Rada Wydzia?u mo?e wprowadzi? zmiany do planu studiów i programu nauczania, nie pó?niej ni? na 5 miesi?cy przed rozpocz?ciem roku akademickiego.

6.                  Przepisu ust. 5 nie stosuje si? do studenta powtarzaj?cego rok studiów lub przeniesionego z innej szko?y na ten sam kierunek studiów oraz kontynuuj?cego nauk?, po co najmniej rocznym urlopie. W tym przypadku student zobowi?zany jest do uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania. O zakresie, sposobie i terminie wyrównania zaleg?o?ci - decyduje dziekan wydzia?u.

7.                  Zaj?cia dydaktyczne na studiach mog? by? prowadzone tak?e z wykorzystaniem metod i technik kszta?cenia na odleg?o??, z uwzgl?dnieniem warunków okre?lonych przez ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego.

8.                  Zaj?cia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy i umiej?tno?ci, a tak?e egzaminy dyplomowe, mog? by? prowadzone w j?zyku obcym. W j?zyku obcym mog? by? równie? przygotowywane prace dyplomowe.

 

§4

Szczegó?owy plan sesji egzaminacyjnych i tygodniowy rozk?ad zaj??, opracowany po zasi?gni?ciu opinii organów wydzia?owego samorz?du studenckiego, podawany jest do wiadomo?ci studentów na 7 dni przed rozpocz?ciem ka?dego semestru, poprzez wywieszenie na tablicy og?osze? dziekanatu.

 

§5

1.                  W celu usprawnienia dydaktyki i wychowania studentów, w uczelni powo?ywani s? spo?ród nauczycieli akademickich opiekunowie lat, a na studiach stacjonarnych równie? opiekunowie grup studenckich oraz opiekunowie kó? naukowych. Decyzj? w tej sprawie podejmuje dziekan.

2.                  Opiekunów lat oraz opiekunów grup studenckich powo?uje i odwo?uje dziekan, po konsultacji z wydzia?owym organem samorz?du studenckiego. Do podstawowych obowi?zków opiekuna nale?y udzielanie studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach zwi?zanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a tak?e opiniowanie na pro?b? studenta lub na wniosek dziekana indywidualnych spraw zwi?zanych z tokiem studiów.

3.                  Szczegó?owe zadania opiekunów lat i grup studenckich okre?la i zatwierdza dziekan.

 

§6

1.                  Je?eli na kierunku studiów istnieje kilka specjalno?ci, student wybiera jedn? z nich w terminie wyznaczonym przez dziekana.

2.                  Je?eli wzgl?dy organizacyjne nie pozwalaj? na przyj?cie na dan? specjalno?? wszystkich ch?tnych, o kolejno?ci przyj?? decyduje dziekan, bior?c pod uwag? dotychczasowe wyniki studiowania oraz uzdolnienia i zainteresowania studenta.

3.                  Zasady opisane w ust. 2 stosuje si? odpowiednio przy wyborze pracowni specjalistycznej oraz seminarium dyplomowego.

 

§7

1.                  Student, legitymuj?cy si? co najmniej dobrymi wynikami w nauce mo?e studiowa? wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

2.                  Szczegó?owe zasady studiowania wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala i zatwierdza rada wydzia?u, która powo?uje równie? opiekuna naukowego. Rada wydzia?u mo?e przekaza? swoje uprawnienia w tym zakresie dziekanowi. Dziekan mo?e wyst?pi? do komisji dydaktycznej wydzia?u o wydanie opinii dotycz?cej zasad studiowania wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

3.                  Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalno?ci albo na zmianie profilu kszta?cenia, ??czeniu dwu lub wi?cej specjalno?ci w obr?bie jednego lub wi?cej kierunków, a tak?e na udziale studenta w pracach badawczych. Studiowanie wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania mo?e prowadzi? do skrócenia okresu kszta?cenia w szkole wy?szej.

4.                  W ramach indywidualnego planu studiów i programu nauczania zapewnia si? szczególn? opiek? dydaktyczno-naukow? oraz indywidualny dobór tre?ci i form kszta?cenia.

5.                  Opiekun naukowy przedstawia dziekanowi do ko?ca roku akademickiego informacje o post?pach w studiowaniu powierzonego jego opiece studenta. Je?eli student nie osi?ga zadowalaj?cych wyników w studiowaniu, dziekan wyst?puje do rady wydzia?u o cofni?cie zezwolenia na kszta?cenie wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

 

§8

1.                  Dziekan mo?e wyrazi? zgod? na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w odniesieniu do studenta:

1/         realizuj?cego nauk? na dwóch kierunkach studiów,

2/         samodzielnie wychowuj?cego dzieci,

3/         niepe?nosprawnego,

4/         szczególnie zaanga?owanego w dzia?alno?? spo?eczn? w ?rodowisku akademickim,

5/         znajduj?cego si? w trudnej sytuacji, uznanej przez dziekana w porozumieniu z wydzia?owym organem samorz?du studenckiego,

6/         b?d?cego cz?onkiem sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej, bez wzgl?du na przynale?no?? klubow?.

2.                  Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowi?zków dydaktycznych wynikaj?cych z planów studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie powinno prowadzi? do przed?u?enia terminu uko?czenia studiów.

3.                  Okresem rozliczeniowym dla studentów wymienionych w ust. 2 jest semestr lub rok akademicki.

4.                  Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie d?u?szy ni? rok akademicki.

5.                  W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku post?pów w nauce dziekan mo?e cofn?? zgod? na ten tryb studiów.

 

3. PRAWA I OBOWI?ZKI STUDENTA

 

§9

Student ma prawo do:

 • zdobywania wiedzy,
 • rozwijania w?asnych zainteresowa? naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszcze? dydaktycznych i urz?dze? Uczelni w ramach mo?liwo?ci finansowych i organizacyjnych Uczelni,
 • uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdro?eniowych realizowanych w Uczelni,
 • zrzeszania si? w ko?ach naukowych, uczelnianych organizacjach studenckich oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach okre?lonych w ustawie "Prawo o stowarzyszeniach",
 • pomocy materialnej, na zasadach okre?lonych w regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • zg?aszania do w?adz Uczelni i wydzia?ów - za po?rednictwem organów samorz?du studenckiego - uwag i postulatów dotycz?cych planów i programów studiów, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw zwi?zanych z realizacj? procesu dydaktycznego,
 • korzystania z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
 • ochrony zdrowia i opieki lekarskiej,
 • uzyskiwania nagród i wyró?nie?.

 

§10

Przyj?cie na pierwszy semestr (rok) nast?puje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia ustalonych przez uczelni?. W przypadku niepodj?cia studiów – dziekan skre?la studenta z listy studentów.

 

§11

Student mo?e ubiega? si? o:

1/ przeniesienie do innej uczelni, na inny kierunek studiów,

2/ zmian? formy studiów,

3/ podj?cie studiów poza swoim kierunkiem podstawowym, na dowolnej liczbie kierunków lub dowolnych przedmiotów w uczelni macierzystej, a tak?e w innych uczelniach na zasadach okre?lonych w §18,

4/ podj?cie studiów w trybie indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach okre?lonych w §7 i §8.

 

§12

1.                  Student Uczelni, który zamierza przenie?? si? do innej szko?y wy?szej, zobowi?zany jest:

1/         pisemnie powiadomi? dziekana, nie pó?niej ni? 14 dni przed proponowanym terminem przeniesienia, o nazwie szko?y wy?szej, w której zamierza kontynuowa? studia,

2/         przed?o?y? kart? obiegow?,

3/         odda? legitymacj? studenck?.

 

2.                  W stosunku do studenta, który z?o?y? zawiadomienie o przeniesieniu do innej szko?y wy?szej, dziekan podejmuje decyzj? o terminie wstrzymania wyp?aty stypendium lub korzystania ze ?wiadcze? funduszu pomocy materialnej.

 

§13

1.                  Student innej szko?y wy?szej, w tym tak?e zagranicznej po zaliczeniu pierwszego roku studiów mo?e ubiega? si? o przyj?cie do uczelni, o ile wype?ni? wszystkie obowi?zki wynikaj?ce z przepisów uczelni, w której studiowa?. Spe?nienie tych obowi?zków potwierdza dziekan dotychczasowej szko?y wy?szej.

2.                  Dziekan, podejmuj?c decyzj? o przyj?ciu, okre?la warunki, termin i sposób uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania.

3.                  Dziekan mo?e odmówi? przyj?cia studenta w przypadku, gdy uniemo?liwiaj? to wzgl?dy organizacyjne.

4.                  Student, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnej decyzji, sk?ada ?lubowanie. Podpisany przez studenta akt ?lubowania przechowuje si? w teczce akt osobowych studenta.

 

§14

Zasady, o których mowa w § 13 ust. 1-3, stosuje si? odpowiednio w przypadku zmiany formy studiów.

 

§I5

1.                  Decyzj? w sprawie przeniesienia studenta na inny kierunek studiów podejmuje dziekan wydzia?u przyjmuj?cego. Warunkiem ubiegania si? studenta o przeniesienie na inny kierunek studiów jest przed?o?enie dziekanowi wydzia?u przyjmuj?cego za?wiadczenia w?a?ciwego dziekana o wype?nieniu wszystkich obowi?zków na kierunku, z którego si? przenosi. O wydaniu pozytywnej decyzji, dziekan wydzia?u przyjmuj?cego niezw?ocznie zawiadamia dziekana wydzia?u, na którym dotychczas student studiowa?.

2.                  Decyzja, o której mowa w ust. 1 mo?e by? warunkowana sprawdzianem wiadomo?ci, predyspozycji lub uzdolnie? studenta wymaganych na danym kierunku studiów. Zakres oraz sposób jego przeprowadzenia ustala dziekan.

 

§16

1.                  Dziekan, podejmuj?c decyzj? o przeniesieniu lub przyj?ciu w przypadkach, o których mowa w §13 - §15, okre?la warunki, termin i sposób uzupe?nienia przez studenta zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania. Jednocze?nie, na podstawie zdanych ju? poprzednio przez studenta egzaminów, decyduje o ewentualnym uznaniu niektórych przedmiotów za zaliczone.

2.                  Je?eli student powtarza? semestr lub rok przed zmian? szko?y wy?szej lub kierunku, okoliczno?ci te uwzgl?dnia si?, z punktu widzenia regulacji niniejszego regulaminu, tak jakby nast?pi?y one podczas studiowania w Uczelni lub na kierunku, na który przeniós? si? student.

 

§17

Dziekan odmawia przyj?cia studenta z innej szko?y wy?szej, w tym zagranicznej, jak równie? przeniesienia na inny kierunek studiów oraz zmiany formy studiów w przypadku, gdy student: 1/ nie zaliczy? pierwszego roku,

2/ jest zawieszony w prawach studenta,

3/ nie zosta?a zatarta kara wydalenia go ze szko?y,

4/ toczy si? przeciwko niemu post?powanie dyscyplinarne.

 

§18

1.                  Student, po zaliczeniu pierwszego roku studiów mo?e ubiega? si? o przyj?cie na studia poza swoim kierunkiem podstawowym na dowolnych kierunkach i specjalno?ciach prowadzonych w uczelni lub na innej szkole wy?szej.

2.                  Zgod? na studia na dodatkowym kierunku lub specjalno?ci mog? uzyska? tylko osoby wyró?niaj?ce si? dobrymi wynikami w nauce.

3.                  Dziekan mo?e odmówi? przyj?cia studenta, je?eli uniemo?liwiaj? to wzgl?dy organizacyjne.

4.                  Dziekan wydzia?u, na którym student ma podj?? dodatkowe studia, okre?la plan studiów i program nauczania na podstawie zasad ustalonych przez rad? wydzia?u oraz warunki, termin i sposób uzupe?nienia przez studenta zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania.

5.                  W stosunku do studenta, który nie zaliczy? roku lub semestru na dodatkowym kierunku, dziekan podejmuje decyzj? o skre?leniu go z listy studentów danego kierunku (specjalno?ci).

6.                  Zasady przyznawania pomocy materialnej studentom studiuj?cym na dodatkowym kierunku okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§19

1.                  Student mo?e poza kierunkiem podstawowym (po uprzednim powiadomieniu swojego dziekana) studiowa? dodatkowe przedmioty na innym kierunku studiów (specjalno?ci) w uczelni macierzystej lub innej szkole wy?szej.

2.                  Dziekan wydzia?u, na którym student zamierza takie przedmioty studiowa?, mo?e nie wyrazi? zgody, je?eli wzgl?dy organizacyjne na to nie pozwalaj?.

 

§20

1.                  Absolwent Uniwersytetu lub innej szko?y wy?szej mo?e ubiega? si? o przyj?cie na studia na drugi rok lub lata wy?sze w przypadku, gdy posiada dyplom uko?czenia studiów pokrewnego kierunku.

2.                  Dziekan wydzia?u przyjmuj?cego absolwenta uczelni lub innej szko?y wy?szej okre?la rok studiów, na który mo?e by? on przyj?ty oraz termin i sposób uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania.

3.                  Przyj?cie absolwenta mo?e nast?pi? z pocz?tkiem semestru lub roku akademickiego przy zachowaniu zasad okre?lonych w §1 ust. 1 i 2 oraz §13 ust. 3.

 

§21

1.                  Podstawowym obowi?zkiem studenta jest post?powanie zgodnie z tre?ci? ?lubowania i regulaminu studiów.

2.                  Student jest obowi?zany w szczególno?ci do:

1/ uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów,

2/ sk?adania egzaminów, odbywania praktyk i spe?niania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,

3/ przestrzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.

 

§22

Za naruszenie przepisów obowi?zuj?cych w uczelni oraz za czyn uchybiaj?cy godno?ci studenta, student ponosi odpowiedzialno?? dyscyplinarn? przed komisj? dyscyplinarn? lub s?dem kole?e?skim rady uczelnianej samorz?du studenckiego.

 

§23

Rada wydzia?u w ramach planu studiów okre?la zaj?cia, w których udzia? jest obowi?zkowy, jak równie? sposób ich zaliczenia. Przedmiot mo?e ko?czy? si? egzaminem lub zaliczeniem.

 

4. ZALICZENIE ROKU

 

§24

1.                  Okresem zaliczeniowym jest semestr lub rok akademicki. Rada wydzia?u okre?la w planie studiów okres zaliczeniowy dla danego przedmiotu.

2.                  Warunkiem zaliczenia przedmiotu lub praktyki jest wype?nienie przez studenta wymaga? okre?lonych przez nauczyciela akademickiego lub opiekuna praktyki, zgodnych z wytycznymi rady wydzia?u. W uzasadnionych przypadkach dziekan mo?e zwolni? studenta z ponownego uczestniczenia w ?wiczeniach lub praktyce, które zaliczy?.

3.                  Warunkiem zaliczenia semestru (roku) jest uzyskanie przez studenta zaliczenia ?wicze? i praktyk oraz zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego semestru (roku). Je?eli wed?ug uchwalonego przez rad? wydzia?u planu studiów podstaw? zaliczenia semestru (roku) jest uzyskanie okre?lonej liczby punktów, zaliczenie nast?puje po uzyskaniu ustalonego limitu punktów.

4.                  Liczba egzaminów w roku akademickim nie mo?e przekracza? 8, nie wi?cej jak 4 w semestrze.

5.                  Student przyst?puje do egzaminu z indeksem i kart? okresowych osi?gni??, po uprzednim zaliczeniu zaj?? obowi?zkowych z danego przedmiotu.

6.                  Student zwraca indeks i kart? okresowych osi?gni?? do dziekanatu w terminie okre?lonym przez dziekana.

7.                  Studentowi, który nie zaliczy? zaj?? obowi?zkowych, a zg?asza uzasadnione zastrze?enia, co do bezstronno?ci ich zaliczenia, przys?uguje prawo odwo?ania si? w ci?gu trzech dni od daty niezaliczenia do kierownika jednostki prowadz?cej dane zaj?cia (instytutu, katedry, zak?adu, kliniki, studium). Kierownik jednostki mo?e zarz?dzi? komisyjne sprawdzenie wiadomo?ci studenta.

8.                  Zaliczenie odbywa si? przed komisj?, w sk?ad której wchodz?: kierownik w?a?ciwej jednostki organizacyjnej jako przewodnicz?cy komisji, opiekun roku, osoba prowadz?ca zaj?cia, inny specjalista z zakresu danego przedmiotu oraz przedstawiciel wydzia?owego organu samorz?du studenckiego.

9.                  Realizacja i sposób zaliczania zaj?? realizowanych w jednostkach mi?dzywydzia?owych odbywa si? wed?ug zasad okre?lonych przez rady tych?e jednostek i zatwierdzonych przez rektora.

10.              Zaliczenie zaj?? stwierdza si? wpisem do indeksu i karty okresowych osi?gni??.

 

§25

1.                  Zaliczenia zaj?? obowi?zkowych, o których mowa w §23 dokonuje osoba prowadz?ca zaj?cia.

2.                  Student uczestnicz?cy w pracach badawczych lub wdro?eniowych mo?e by? zwolniony z udzia?u w niektórych zaj?ciach z przedmiotu, z którym tematycznie zwi?zana jest realizowana praca. Decyzj? w tej sprawie podejmuje kierownik przedmiotu na wniosek studenta zaopiniowany przez osob? kieruj?c? tymi pracami b?d? opiekuna ko?a naukowego. O swojej decyzji informuje kierownika jednostki realizuj?cej zaj?cia oraz dziekana.

 

§ 26

1.                  Wyk?ady prowadz? nauczyciele akademiccy z tytu?em naukowym profesora, profesora sztuki lub posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

2.                  W przypadkach losowych spowodowanych d?ugotrwa?? chorob? lub d?ugoterminowym pobytem za granic? nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 1 - dziekan za zgod? rady wydzia?u mo?e powierzy? prowadzenie wyk?adów nauczycielowi akademickiemu posiadaj?cemu stopie? naukowy doktora, doktora sztuki lub posiadaj?cemu kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

 

§27

1.                  Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mo?e zwolni? studenta z obowi?zku udzia?u w zaj?ciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej.

2.                  Na wniosek studenta uczestnicz?cego czynnie w zaj?ciach klubu sportowego, zaopiniowany przez trenera danej sekcji, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mo?e zwolni? go z obowi?zku uczestniczenia w zaj?ciach wychowania fizycznego i dokona? ich zaliczenia.

 

§28

Dziekan mo?e skre?li? studenta z listy danego roku studiów w czasie trwania semestru - za brak systematycznych post?pów w nauce lub za nieuczestniczenie w obowi?zkowych zaj?ciach dydaktycznych, z co najmniej dwóch przedmiotów, a tak?e w przypadku rezygnacji ze studiów, niewniesienia op?at zwi?zanych z odbywaniem studiów lub ukarania kar? dyscyplinarn? wydalenia z uczelni.

 

§29

1.                  Zasady, tryb odbywania i zaliczania praktyk wynikaj?cych z planów studiów okre?laj? wydzia?owe regulaminy praktyk, zatwierdzone przez rad? wydzia?u.

2.                  Decyzje w sprawie odbywania praktyk, o których mowa w ust 1, podejmuje dziekan lub upowa?niony przez dziekana opiekun praktyk, który mo?e:

1/ zaliczy? studentowi praktyk? na podstawie za?wiadczenia zak?adu pracy o jej odbyciu,

2/ uzna? za odbycie praktyki w cz??ci lub w ca?o?ci udzia? studenta w pracach obozu naukowego, je?eli program obozu odpowiada wymaganiom okre?lonym w programie nauczania dla danej praktyki,

3/ zwolni? studenta z odbywania okre?lonej praktyki, zaliczaj?c na poczet praktyki wykonywan? przez studenta prac?, je?eli jej charakter spe?nia wymogi przewidziane w programie praktyki,

4/ odwo?a? studenta z praktyki w razie naruszenia przez niego regulaminu pracy zak?adu, w którym odbywa praktyk?,

5/ nie zaliczy? praktyki, je?eli student nie spe?ni? ustalonych warunków jej odbywania.

3.                  W stosunku do studenta, który nie zaliczy? praktyki, dziekan mo?e podj?? decyzj? o: przesuni?ciu terminu jej odbywania (je?eli nie koliduje z zaj?ciami wynikaj?cymi

·        z planu studiów i nie stanowi przeszkody w zaliczeniu danego semestru/roku, tj. nie ma charakteru sekwencyjnego),

·        powtórzeniu praktyki na zasadzie powtarzania semestru.

·         

 

§ 30

1.                  Form? zaliczania poszczególnych przedmiotów i praktyk okre?la rada wydzia?u w planie studiów.

2.                  Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje si? nast?puj?ce oceny:

 • bardzo dobry               (5,0)
 • dobry plus                   (4,5)
 • dobry                          (4,0)
 • dostateczny plus          (3,5)
 • dostateczny                 (3,0)
 • niedostateczny             (2,0)

3.                  W uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Przy zaliczeniach i egzaminach, poza ocenami, stosuje si? odpowiednio wycen? punktow? przedmiotów. Punkty stanowi? warto?? liczbow? przyporz?dkowan? poszczególnym przedmiotom i okre?laj? „ilo?? pracy”, jak? musi wykona? student, aby uzyska? zaliczenie danego przedmiotu.

4.                  Rada wydzia?u uchwala zasady realizacji systemu punktów kredytowych dla poszczególnych kierunków studiów, z uwzgl?dnieniem zapisów ust. 5-7.

5.                  Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów.

6.                  Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest uzyskanie minimum 60 punktów.

7.                  Organizacja i tok studiów uwzgl?dniaj? przenoszenie i uznawanie wyników osi?ganych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osi?gni??, okre?lonego przez ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego.

 

§31

1.                  Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wyk?adaj?cy dany przedmiot lub inny specjalista wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Informacja powinna by? podana do wiadomo?ci studentom przed rozpocz?ciem sesji egzaminacyjnej.

2.                  Student obowi?zany jest do sk?adania egzaminów w terminach okre?lonych w organizacji roku akademickiego i uzgodnionych z egzaminatorami.

3.                  Student, który nie przyst?pi? do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowi?zany jest przedstawi? egzaminatorowi w ci?gu 7 dni usprawiedliwienie nieobecno?ci. Je?eli egzaminator uzna je za wystarczaj?ce, wyznacza kolejny termin egzaminu.

4.                  Od decyzji egzaminatora nieuznaj?cej za wystarczaj?ce takiego usprawiedliwienia, studentowi przys?uguje odwo?anie z?o?one w ci?gu 7 dni do dziekana, którego decyzja jest ostateczna.

5.                  Student, za zgod? egzaminatora, mo?e zdawa? egzaminy przed sesj?, nie trac?c prawa do trzykrotnego zdawania ka?dego egzaminu w sesji. Negatywny wynik egzaminu, zdawanego przed sesj?, nie jest wpisywany do indeksu.

6.                  W przypadku uzyskania na egzaminie w sesji oceny niedostatecznej, studentowi przys?uguje prawo do zdawania dwóch egzaminów poprawkowych z ka?dego niezdanego przedmiotu.

7.                  Zaliczenie przedmiotów, z których nie ma egzaminu, mo?e odbywa? si? w terminie przewidzianym dla sesji egzaminacyjnej za zgod? dziekana i wydzia?owego samorz?du studenckiego.

8.                  Zaliczenie b?d? niezaliczenie roku akademickiego powinno nast?pi? najpó?niej do dnia 30 wrze?nia, bez wzgl?du na liczb? wykorzystanych terminów egzaminacyjnych, z wy??czeniem praktyk zawodowych.

9.                  Spe?nienie przez studenta w danym semestrze wymaga? przewidzianych planem studiów, jest odnotowane przez dziekana w indeksie i karcie okresowych osi?gni??.

 

§32

1.                  Na wniosek studenta, z?o?ony w ci?gu 3 dni od daty drugiego egzaminu poprawkowego, w którym zg?asza on istotne zastrze?enia co do bezstronno?ci przebiegu egzaminu, nast?pny egzamin poprawkowy mo?e by? przeprowadzony komisyjnie.

2.                  Egzamin komisyjny powinien odby? si? w terminie 10 dni od daty z?o?enia wniosku.

3.                  Komisj? powo?uje dziekan i jest jej przewodnicz?cym.

4.                  W sk?ad komisji egzaminacyjnej wchodz?: dziekan (w wyj?tkowych przypadkach Upowa?niony przez dziekana nauczyciel akademicki) jako przewodnicz?cy komisji, osoba prowadz?ca zaj?cia, drugi specjalista z zakresu przedmiotu obj?tego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej, opiekun roku, przedstawiciel samorz?du studenckiego.

 

§33

1.                  W stosunku do studenta, który nie zaliczy? semestru, dziekan wydaje decyzj? o:

1/ powtórzeniu niezaliczonych przedmiotów (przedmiotu) na zasadzie powtarzania semestru - dotyczy przedmiotów sekwencyjnych,

2/ powtórzeniu nie wi?cej ni? dwóch przedmiotów, z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów na roku nast?pnym - dotyczy przedmiotów niesekwencyjnych;

3/ skre?leniu z listy studentów.

2.                  Sekwencj? przedmiotów okre?la rada wydzia?u.

3.                  Dziekan mo?e zezwoli? na powtarzanie przedmiotu(tów) lub semestru (roku studiów) wy??cznie na pisemny wniosek studenta, z?o?ony po zako?czeniu roku lub semestru, którego nie zaliczy?.

4.                  Student mo?e uzyska? zezwolenie na powtarzanie jednego z semestrów lub danego przedmiotu nie wi?cej ni? raz w okresie studiów chyba, ?e przyczyn? powtórnego niezaliczenia by?a d?ugotrwa?a choroba lub inne wa?ne przyczyny odpowiednio uzasadnione. Powtarzanie semestru lub przedmiotów jest odp?atne. Zasady pobierania op?at okre?la senat Uczelni.

5.                  Regulacja przewidziana w ust. 1 pkt. 1/ i 2/ nie dotyczy studentów I roku. Na pisemn? pro?b? studenta dopuszcza si? mo?liwo?? powtarzania nie wi?cej ni? dwóch przedmiotów na I roku studiów - za pe?n? odp?atno?ci? ustalon? przez rektora Uczelni. Decyzj? podejmuje dziekan, który równie? okre?la warunki dalszej realizacji toku studiów.

6.                  Studentowi, który zosta? skierowany na powtarzanie semestru, przys?uguj? uprawnienia studenckie, z wyj?tkiem prawa do pomocy materialnej. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydzia?owa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwo?awcza komisja stypendialna mo?e postanowi? inaczej. Tryb i zakres przyznania ?wiadcze? pomocy materialnej okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej.

 

§34

1.                  Student powtarzaj?cy dany rok lub semestr studiów mo?e uzyska? zgod? na uczestniczenie w niektórych zaj?ciach nast?pnego roku oraz przyst?powanie do ko?cz?cych je zalicze? i egzaminów, je?eli nie naruszaj? one ustalonej na wydziale sekwencji przedmiotów. Decyzj? podejmuje dziekan w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi prowadz?cymi poszczególne przedmioty.

2.                  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dziekan wyznacza termin, do up?ywu którego student zobowi?zany jest uzyska? zaliczenie lub zda? egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowi?o podstaw? do podj?cia decyzji o niezaliczeniu semestru (roku).

§35

1.                  Ponowne przyj?cie na studia osoby, która je przerwa?a lub zosta?a skre?lona z listy studentów na I roku studiów, nast?puje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia wy?sze.

2.                  Student, który po zaliczeniu I roku przerwa? studia lub zosta? skre?lony z listy studentów z powodu niedostatecznych post?pów w nauce, ma prawo je wznowi? za zgod? dziekana, nie wcze?niej ni? w nast?pnym roku akademickim i nie pó?niej ni? po up?ywie 3 lat od daty skre?lenia.

3.                  Dziekan okre?la rok i semestr, na którym mog? by? wznowione studia oraz zakres, sposób i termin uzupe?nienia przez studenta ewentualnych zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nych planów i programów studiów. Dziekan mo?e zastosowa? przepis §15 ust. 2, przy czym okre?la przedmioty, które uznaje za zaliczone.

4.                  Dziekan, na wniosek studenta wznawiaj?cego studia, mo?e zezwoli? na uczestniczenie w niektórych zaj?ciach nast?pnego roku oraz przyst?powanie do ko?cz?cych je zalicze? i egzaminów, je?eli nie naruszaj? one ustalonej na wydziale sekwencji przedmiotów.

5.                  W przypadkach, o których mowa w ust.4, dziekan wyznacza termin, do up?ywu którego student zobowi?zany jest uzyska? zaliczenie lub zda? egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowi?o podstaw? do podj?cia decyzji o niezaliczeniu semestru (roku).

 

5. URLOPY

§36

1.                  Student mo?e otrzyma? urlop:

1/         zdrowotny - z powodu d?ugotrwa?ej choroby, potwierdzonej odpowiednim za?wiadczeniem lekarskim,

2/         okoliczno?ciowy - z tytu?u urodzenia dziecka lub innych wa?nych sytuacji losowych, odpowiednio udokumentowanych,

3/         specjalny - na okres skierowania na studia zagraniczne lub odbywania czynnej s?u?by wojskowej,

 

w wymiarze czasowym, okre?lonym jako:

 

·        krótkoterminowy (udzielany studentowi w zwi?zku z grupowymi wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi, organizowanymi przez Uczelni? lub organizacje studenckie) na okres krótszy ni? semestr,

·        d?ugoterminowy, udzielany na okres jednego roku lub semestru (nie dotyczy urlopu specjalnego).

2.                  Urlopu udziela dziekan.

3.                  Udzielenie urlopu potwierdza si? wpisem do indeksu.

4.                  Udzielenie urlopu d?ugoterminowego (dotyczy równie? urlopu specjalnego) mo?e uzasadnia? przed?u?enie terminu planowego uko?czenia studiów.

5.                  Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta z obowi?zku terminowego uzyskania zalicze? i zdania egzaminów z przedmiotów obj?tych planem zaj?? danego semestru.

6.                  Student powracaj?cy na studia po uko?czeniu urlopu nie mo?e by? traktowany, z punktu widzenia przepisów regulaminu, jako powtarzaj?cy rok.

 

§37

1.                  Dziekan mo?e udzieli? urlopu na wniosek studenta.

2.                  Je?eli do momentu wyst?pienia o urlop student przyst?pi? ju? do okre?lonych egzaminów ich wynik uwzgl?dnia si? po powrocie studenta z urlopu.

3.                  Podczas urlopu student mo?e, za zgod? dziekana, bra? udzia? w niektórych zaj?ciach oraz przyst?pi? do zalicze? i egzaminów z tych przedmiotów.

4.                  W okresie studiów student mo?e uzyska? urlop d?ugoterminowy najwy?ej dwa razy, z wyj?tkiem urlopu zdrowotnego.

 

§38

1.                  W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z wyj?tkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej (nie dotyczy urlopu krótkoterminowego).

2.                  Student mo?e otrzyma? pomoc materialn? w okresie urlopu d?ugoterminowego w szczególnie uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach. Decyzj? podejmuje wydzia?owa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwo?awcza komisja stypendialna.

 

6. STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓ?NIENIA

 

§39

1.                  Studentowi, który uko?czy? rok studiów w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie i uzyska? wysok? ?redni? ocen?, mo?e by? przyznane:

1/         stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce,

2/         stypendium za wyniki w nauce lub sporcie.

2.                  Szczegó?owe zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, okre?laj?: zasady przyznawania stypendium ministra za wyniki w nauce lub sporcie oraz regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.                  Nagrody i wyró?nienia rektora mog? by? przyznane studentowi, który:

·        uzyskuje wysokie wyniki w nauce,

·        legitymuje si? znacz?cymi osi?gni?ciami w ramach studenckiego ruchu naukowego,

·        wykazuje si? aktywno?ci? w samorz?dzie studenckim, organizacjach

4.                  i stowarzyszeniach studenckich.

·        Student, o którym mowa w ust. 3 mo?e zosta? wyró?niony:

·        pochwa?? rektora lub dziekana - ustn? lub z wpisem do indeksu,

·        dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,

·        nagrod? ufundowan? przez instytucje pa?stwowe, towarzystwa naukowe, organizacje spo?eczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowi?zuj?cym dla tych nagród.

5.                  Nagroda, o której mowa w ust. 3, mo?e by? przyznana studentowi, który:

1/ spe?nia warunki okre?lone w ust. 3,

2/ zaliczy? semestr (rok) w terminie okre?lonym w niniejszym regulaminie,

3/ osi?gn?? ?redni? ocen ze wszystkich przedmiotów w danym roku nie ni?sz? ni? 4,0.

6.                  Nagroda, o której mowa w ust. 3, mo?e by? wyp?acona raz lub dwa razy w roku akademickim.

7.                  Szczegó?owe zasady przyznawania nagród i wyró?nie? okre?laj? odr?bne regulaminy.

8.                  Szczególn? form? wyró?nienia jest przyznanie w danym roku akademickim tytu?u:

1/         najlepszego absolwenta:

·        wydzia?u

·        Uniwersytetu,

2/         najlepszego studenta:

·        wydzia?u,

·        Uniwersytetu,

3/ najlepszego sportowca Uniwersytetu.

9.                  Zasady i tryb przyznawania tytu?ów, o których mowa w ust. 8, okre?la rektor w drodze zarz?dzenia.

10.              Rada wydzia?u mo?e ustali? inne formy wyró?nie? studentów danego wydzia?u. Je?li wyró?nienie takie ??czy si? z nagrod? pieni??n?, wydzia?y pokrywaj? j? ze ?rodków w?asnych.

 

7. PRACA DYPLOMOWA

 

§ 40

1.                  Praca dyplomowa dotyczy studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

2.                  Student zobowi?zany jest z?o?y? prac? dyplomow? w dziekanacie w formie oprawionego maszynopisu oraz w formie elektronicznej, a na kierunkach artystycznych dodatkowo wykona? dzie?o artystyczne, nie pó?niej ni? do dnia:

·        15 lutego - na studiach ko?cz?cych si? w semestrze zimowym;

·        30 czerwca - na studiach ko?cz?cych si? w semestrze letnim.

Liczb? egzemplarzy pracy dyplomowej w formie maszynopisu oraz dodatkowo liczb? dzie? artystycznych na kierunkach artystycznych, okre?la dziekan.

3.                  Dziekan, na wniosek nauczyciela kieruj?cego prac? lub na wniosek studenta, mo?e przesun?? termin z?o?enia pracy dyplomowej, w przypadku:

1/ d?ugotrwa?ej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim za?wiadczeniem lekarskim,

2/ niemo?no?ci wykonania pracy w obowi?zuj?cym terminie z uzasadnionych przyczyn niezale?nych od studenta.

Termin z?o?enia pracy w tych przypadkach mo?e by? przesuni?ty nie wi?cej ni? o trzy miesi?ce od terminów okre?lonych w ust. 2.

4.                  W przypadku d?u?szej nieobecno?ci nauczyciela kieruj?cego prac? dyplomow?, która mog?aby wp?yn?? na opó?nienie terminu z?o?enia pracy przez studenta, dziekan zobowi?zany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowi?zek kierowania prac?. Zmiana nauczyciela kieruj?cego prac? w okresie ostatnich 6 miesi?cy przed terminem uko?czenia studiów, mo?e stanowi? podstaw? do przed?u?enia terminu z?o?enia pracy dyplomowej, na zasadach okre?lonych w ust.3.

5.                  Przesuni?cie terminu z?o?enia pracy dyplomowej przed?u?a termin planowego uko?czenia studiów.

 

§41

1.                  Prac? dyplomow? lub dzie?o artystyczne student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytu?em naukowym profesora, profesora sztuki lub posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. W uzasadnionych przypadkach rada wydzia?u mo?e upowa?ni? do kierowania prac? dyplomow? lub dzie?em artystycznym nauczyciela akademickiego posiadaj?cego stopie? naukowy doktora, doktora sztuki, a tak?e posiadaj?cego kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Praca dyplomowa powinna zawiera? streszczenie w j?zyku obcym nowo?ytnym. Praca dyplomowa mo?e by? za zgod? dziekana napisana w jednym z j?zyków kongresowych. Do takiej pracy nale?y do??czy? t?umaczenie na j?zyk polski.

2.                  Je?eli wzgl?dy organizacyjne na to pozwalaj?, studentowi przys?uguje swobodny wybór nauczyciela akademickiego, pod kierunkiem którego pragnie wykona? prac? dyplomow? lub dzie?o artystyczne. Przepis § 6 ust. 2 i 3 stosuje si? odpowiednio.

3.                  Tematy prac dyplomowych powinny by? ustalone i podane do wiadomo?ci i wyboru przez studentów - po zatwierdzeniu przez rad? instytutu lub katedry (kierownika samodzielnego zak?adu):

1/ na studiach pierwszego stopnia - na l rok przed terminem uko?czenia studiów;

2/ na studiach jednolitych magisterskich – nie pó?niej ni? 1,5 roku przed terminem uko?czenia studiów;

3/ na studiach drugiego stopnia – w pierwszym semestrze nauki.

4.                  Na uzasadniony wniosek studenta, po zasi?gni?ciu opinii dotychczasowego opiekuna, dziekan mo?e wyrazi? zgod? na zmian? osoby kieruj?cej prac? dyplomow? lub dzie?em artystycznym.

5.                  Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny by? brane pod uwag? zainteresowania naukowe, zawodowe i artystyczne studenta oraz mo?liwo?ci kadrowe i organizacyjne uczelni.

6.                  Za prac? dyplomow? mo?e by? uznana praca powsta?a w ramach studenckiego ruchu naukowego, je?eli indywidualny wk?ad studenta w przygotowanie tej pracy jest znacz?cy i mo?liwy do ustalenia.

 

§42

1.                  Oceny pracy dyplomowej oraz dodatkowo na kierunkach artystycznych dzie?a artystycznego, dokonuje opiekun (kierownik) pracy oraz recenzent powo?any przez dziekana z grona nauczycieli akademickich w danej dziedzinie. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytu?em naukowym profesora, profesora sztuki lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

2.                  Dziekan mo?e powo?a? na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadaj?cego stopie? naukowy doktora, doktora sztuki, a tak?e posiadaj?cego kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

3.                  W przypadku sprawowania opieki nad prac? dyplomow? lub dzie?em artystycznym przez nauczyciela akademickiego posiadaj?cego stopie? naukowy doktora, doktora sztuki, a tak?e kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, dziekan powo?uje na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadaj?cego tytu? naukowy profesora, profesora sztuki lub stopie? naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

4.                  W przypadku rozbie?no?ci w ocenie pracy dyplomowej lub dzie?a artystycznego, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, po zasi?gni?ciu opinii drugiego recenzenta, powo?anego z grona osób uprawnionych.

5.                  Je?eli ocena drugiego recenzenta jest tak?e negatywna, dziekan na wniosek studenta z?o?ony w ci?gu 14 dni kieruje go na powtarzanie semestru (roku), a w przypadku niez?o?enia takiego wniosku skre?la go z listy studentów.

 

§43

1.                  Student, który uzyska? zaliczenie wszystkich przedmiotów i zda? wszystkie egzaminy obj?te planem studiów oraz zaliczy? przewidziane w tym planie praktyki, a nie z?o?y? w terminie okre?lonym w §40 ust. 2 lub ust. 3 pracy dyplomowej, a w przypadku kierunków artystycznych dodatkowo nie uzyska? pozytywnej oceny dzie?a artystycznego, zostaje skre?lony z listy studentów.

2.                  Wznowienie studiów mo?e nast?pi? nie wcze?niej ni? w nast?pnym roku akademickim i nie pó?niej ni? po up?ywie dwóch lat od daty skre?lenia, za zgod? dziekana.

3.                  Szczegó?owe warunki wznowienia studiów okre?la dziekan, na podstawie zasad ustalonych przez rad? wydzia?u.

 

8. EGZAMIN DYPLOMOWY

 

§44

1.                  Egzamin dyplomowy dotyczy studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

2.                  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1/         uzyskanie zaliczenia oraz z?o?enie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,

2/         uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy dyplomowej na studiach pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

3.                  Egzamin dyplomowy odbywa si? przed komisj? powo?an? przez dziekana.

4.                  Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na poszczególnych kierunkach studiów, okre?la rada wydzia?u. Programowy zakres egzaminu powinien by? zgodny z planem i programem studiów (2/3 zagadnie? kierunkowych plus 1/3 specjalno?ciowych).

5.                  Egzamin dyplomowy mo?e by? za zgod? dziekana z?o?ony w jednym z j?zyków kongresowych. Do protoko?u egzaminu dyplomowego nale?y wówczas do??czy? t?umaczenie na j?zyk polski.

6.                  Przepis ust.5 nie znajduje zastosowania w procedurze przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku filologia, na którym realizowane s? specjalno?ci neofilologiczne.

7.                  Egzamin dyplomowy mo?e zosta? uznany za pozytywny w przypadku, gdy ka?da odpowied? studenta na pytanie cz?stkowe b?dzie oceniona co najmniej dostatecznie.

8.                  Przy ocenie wyników tego egzaminu stosuje si? oceny wymienione w §30 ust. 2 Regulaminu.

 

§45

1.                  Egzamin dyplomowy powinien odby? si? w terminie nieprzekraczaj?cym 3 miesi?cy od daty z?o?enia pracy dyplomowej.

2.                  W przypadku przed?u?enia terminu z?o?enia pracy dyplomowej, o którym mowa w §40 ust. 3, egzamin dyplomowy powinien odby? si? w terminie nieprzekraczaj?cym jednego miesi?ca od daty z?o?enia pracy dyp

3.                  lomowej.

4.                  Dziekan mo?e ustali? indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który z?o?y? prac? dyplomow? przed up?ywem terminów okre?lonych w §40 ust. 2.

5.                  Student kierunku weterynaria powinien uzyska? zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zda? wszystkie egzaminy przewidziane w planie ostatniego semestru studiów w terminie do 15 kwietnia. W uzasadnionych przypadkach dziekan mo?e przed?u?y? powy?szy termin nie wi?cej ni? o jeden miesi?c.

 

§46

1.                  W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzyst?pienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.

2.                  Powtórny egzamin dyplomowy nie mo?e odby? si? wcze?niej ni? po up?ywie jednego miesi?ca i nie pó?niej ni? po up?ywie trzech miesi?cy od daty pierwszego egzaminu.

3.                  W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan wydaje decyzj? o:

1/         zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku lub semestru studiów (o ile student w okresie studiów nie powtarza? ?adnego semestru)

lub

2/         skre?leniu z listy studentów.

4.                  Wznowienie studiów mo?e nast?pi? na zasadach okre?lonych w §43 ust. 2 i 3 Regulaminu.

 

§47

1.                  Uko?czenie studiów nast?puje po z?o?eniu egzaminu dyplomowego z wynikiem, co najmniej dostatecznym, a na kierunku weterynaria - po z?o?eniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu z wynikiem, co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom uko?czenia studiów na okre?lonym kierunku. Orygina? dyplomu uko?czenia studiów wystawiany jest wy??cznie w j?zyku polskim. Odpis dyplomu, na wniosek studenta, mo?e by? wystawiony w j?zykach: angielskim, francuskim, hiszpa?skim, niemieckim, rosyjskim.

2.                  Podstaw? obliczenia ostatecznego wyniku studiów s?:

1/ ?rednia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz zalicze? przedmiotów nie ko?cz?cych si? egzaminem, uzyskanych w ci?gu ca?ego okresu studiów;

2/ ostateczna ocena pracy dyplomowej;

3/ ostateczna ocena egzaminu dyplomowego (dla kierunku piel?gniarstwo ostateczna ocena egzaminu dyplomowego stanowi ?redni? arytmetyczn? ocen uzyskanych

z cz??ci teoretycznej oraz praktycznej egzaminu);

4/ ostateczna ocena egzaminu artystycznego (dotyczy kierunków artystycznych).

3.                  Wynik studiów stanowi:

1/ sum?: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2.1. oraz 0,2 oceny wymienionej w ust. 2.2.

i 0,l oceny wymienionej w ust. 2.3. dla wszystkich rodzajów studiów i kierunków kszta?cenia z wy??czeniem kierunków: artystycznych (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) oraz kierunku weterynaria;

2/ sum?: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2.1. oraz 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.2.i 0,l oceny wymienionej w ust. 2.3 oraz 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.4 – dla wszystkich rodzajów studiów kierunków artystycznych: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;

3/ ocen? wymienion? w ust. 2.1. – dla kierunku weterynaria.

4.                  W dyplomie uko?czenia studiów wpisuje si?:

1/         nazw? wydzia?u i kierunku studiów;

2/         zakres, czyli zrealizowan? specjalno?? oraz

3/         ostateczny wynik studiów, wyrównany do pe?nej oceny zgodnie z zasad?:

·        do 3,66 - dostateczny (3,0)

·        od 3,67 do 4,33 - dobry (4,0)

·        powy?ej 4,33 - bardzo dobry (5,0).

5.                  Na kierunku weterynaria, w dyplomie uko?czenia studiów wpisuje si? ostateczny wynik studiów, wyrównany do pe?nej oceny zgodnie z zasad?:

·        do 3,50 - dostateczny (3,0)

·        od 3,51 do 4,00 - dobry (4,0)

·        powy?ej 4,00 - bardzo dobry (5,0).

6.                  Wyrównanie do pe?nej oceny (ust. 4 i 5) dotyczy tylko wpisu do dyplomu (cz??? A); w suplemencie do dyplomu oraz innych za?wiadczeniach podaje si? rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 3.

7.                  Komisja egzaminacyjna mo?e podwy?szy? ocen?, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 o jeden stopie?, je?eli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego (na kierunkach artystycznych dodatkowo z egzaminu artystycznego) otrzyma? oceny bardzo dobre oraz w ci?gu ostatnich dwóch lat studiów uzyska? ?redni? arytmetyczn? ocen z zalicze? i egzaminów nie ni?sz? ni? 4,0.

8.                  Na kierunku weterynaria dziekan mo?e podwy?szy? ocen?, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 o jeden stopie?, je?li student w okresie ostatnich czterech semestrów studiów uzyska? ?redni? arytmetyczn? ocen z zalicze? i egzaminów nie ni?sz? ni? 4,0.

9.                  Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

10.              Przed otrzymaniem dyplomu uko?czenia studiów, absolwent powinien uregulowa? wszystkie zobowi?zania wobec Uczelni.

11.              Na wniosek studenta oraz absolwenta, który uzyska? dyplom do dnia 31 grudnia 2004 roku, dziekan mo?e wyda? tzw. "Kart? przebiegu studiów", w której poza wykazem przedmiotów, liczby godzin i ocen - mog? by? podane nazwy specjalizacji naukowo-dydaktycznych, nazwy i miejsca placówek (w tym zagranicznych), w których student, za zgod? dziekana, zaliczy? poszczególne przedmioty lub praktyki.

 

9. PRZEPISY KO?COWE

 

§48

W sprawach dotycz?cych porz?dku i trybu odbywania studiów przez studenta, a nie obj?tych przepisami Regulaminu, decyduje dziekan.

 

§49

1.                  Od decyzji podj?tych przez dziekana na podstawie niniejszego Regulaminu, przys?uguje studentowi prawo z?o?enia w ci?gu 14 dni odwo?ania do rektora.

2.                  Decyzja rektora jest ostateczna.

 

§50

Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony zosta? przez Senat Uczelni Uchwa?? Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku i wchodzi w ?ycie z dniem

l pa?dziernika 2006 roku.

 

 Uzgodniono z Organem Uchwa?odawczym Samorz?du Studenckiego

Uchwa?a RUSS z dnia 27 czerwca 2006 roku.

 

 

 

UCHWA?A Nr 100

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

 

w sprawie: nabycia akcji spó?ki akcyjnej pod nazw? PI?KA SIATKOWA AZS-UWM SPÓLKA AKCYJNA.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, w zwi?zku z Uchwal? Nr 296 z 30 czerwca 2005 roku Senat Akademicki popieraj?c utworzenie spó?ki akcyjnej pod nazw? PI?KA SIATKOWA AZS-UWM SPÓ?KA AKCYJNA wyra?a zgod? na udzia? uczelni w tej spó?ce.

 

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do podj?cia dzia?a? zmierzaj?cych do udzia?u uczelni w spó?ce, o której mowa w § 1.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 101

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2006 r.

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Schäuble.

 

 

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat Akademicki nadaje tytu?u doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

DR. WOLFGANGOWI S C H Ä U B L E

Federalnemu Ministrowi Spraw Wewn?trznych Niemiec,

przyjacielowi Polski

 

w uznaniu wk?adu do dzie?a zbli?enia wzajemnego Niemców i Polaków, o?ywienia procesu integracji narodów Europy, wspierania wspó?pracy mi?dzy Badeni?-Wirtembergi? i Warmi? i Mazurami, a w szczególno?ci z Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 2

Wniosek w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 102

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2006 r.

w sprawie: dodatku funkcyjnego Rektora.

 

 

Na podstawie § 35 ust. 2 Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 wrze?nia 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników uczelni pa?stwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 z pó?niejszymi zmianami) wykorzystuj?c ?rodki finansowe pozyskane przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie z innych ?róde? Senat zwraca si? do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z wnioskiem o utrzymanie Jego Magnificencji Rektorowi na czas pe?nienia funkcji podwy?szonego dodatku funkcyjnego o 150 %.

 

 

Prorektor

prof. dr hab.

Józef GÓRNIEWICZ

 

 

UCHWA?A NR 103

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2006 roku

 

w sprawie: trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.

 

Na podstawie art. 133 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

1.      Nauczycielowi akademickiemu przys?uguje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w ci?gu roku.

2.      Dni wolnych od pracy wynikaj?cych z rozk?adu czasu pracy w pi?ciodniowym tygodniu pracy nie wlicza si? do urlopu wypoczynkowego.

3.      Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepe?nym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

 

§ 2

Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzaj?cym letni? przerw? w zaj?ciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – z pocz?tkiem ka?dego nast?pnego roku kalendarzowego.

 

§ 3

Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu i zatrudnienia w przypadkach:

1)      zatrudnienia w ci?gu roku kalendarzowego,

2)      ustania stosunku pracy w ci?gu roku kalendarzowego,

3)      podj?cia pracy po powrocie z urlopu bezp?atnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

 

§ 4

W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwi?zania lub wyga?ni?cia stosunku pracy – nauczycielowi akademickiemu przys?uguje ekwiwalent pieni??ny za okres nie wykorzystanego urlopu.

 

§ 5

1.      Urlop wypoczynkowy powinien by? wykorzystany w okresie wolnym od zaj?? dydaktycznych.

2.      Udzielenie urlopu w innym terminie, nie zwalnia nauczyciela akademickiego z wykonania pensum rocznego, z wyj?tkiem sytuacji udzielenia urlopu wypoczynkowego:

a)      po urlopie macierzy?skim

b)      na skutek przed?u?enia pobytu nauczyciela akademickiego na sta?u zagranicznym

c)      w przypadku rozwi?zania umowy o prac? w trakcie roku akademickiego.

 

§ 6

Urlop wypoczynkowy powinien by? wykorzystany w ca?o?ci. Na wniosek nauczyciela akademickiego urlop mo?e by? podzielony na cz??ci. Co najmniej jedna cz??? urlopu powinna obejmowa? nie mniej ni? 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

§ 7

1.      Urlop powinien by? udzielony zgodnie z planem urlopów.

2.      Plan urlopów na dany rok kalendarzowy ustala kierownik jednostki organizacyjnej, bior?c pod uwag? wnioski pracowników oraz konieczno?? zapewnienia normalnego toku pracy jednostki.

3.      Plan urlopów powinien zawiera? terminy wykorzystania urlopów wypoczynkowych z podpisem pracownika, stanowi?cym potwierdzenie przyj?cia tego terminu do wiadomo?ci.

4.      Plan urlopów o którym mowa w ust. 2 kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje do Sekcji Kadr w terminie do 15 czerwca ka?dego roku kalendarzowego.

 

§ 8

1.      Urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim udzielaj?:

a)      w instytutach – dyrektorzy instytutów,

b)      w katedrach, zak?adach oraz w innych wydzia?owych jednostkach organizacyjnych – kierownicy tych jednostek,

c)      w mi?dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu – kierownicy tych jednostek.

2.      Urlopu wypoczynkowego:

a)      prodziekanom, dyrektorom instytutów, kierownikom katedr i zak?adów oraz kierownikom innych jednostek organizacyjnych wydzia?u – udzielaj? dziekani wydzia?ów,

b)      kierownikom mi?dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu – udziela prorektor sprawuj?cy nadzór merytoryczny,

c)      prorektorom i dziekanom – udziela rektor.

3.      Nauczyciel akademicki sprawuj?cy funkcj? kierownicz? powinien pisemnie wyznaczy? osob? zast?puj?c? go podczas urlopu wypoczynkowego.

 

§ 9

Za prawid?owe i terminowe wykorzystanie urlopów wypoczynkowych nauczycieli akademickich odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej. Kontrol? nad prawid?owym i terminowym wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych sprawuje dziekan wydzia?u, a w stosunku do jednostek pozawydzia?owych prorektor.

 

§ 10

W terminie do 10 dnia po zako?czeniu kwarta?u, kierownicy jednostek organizacyjnych przekazuj? do Sekcji Kadr sprawozdania z uwzgl?dnieniem terminów wykorzystanych przez nauczycieli akademickich urlopów wypoczynkowych.

 

§ 11

Przesuni?cie zaplanowanego terminu urlopu mo?e nast?pi? na wniosek nauczyciela akademickiego umotywowany wa?nymi przyczynami po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej lub mo?e by? podyktowane szczególnymi potrzebami Uniwersytetu, je?eli obecno?? nauczyciela akademickiego w uczelni jest niezb?dna. Zmiana zaplanowanego terminu urlopu wymaga akceptacji osoby sprawuj?cej kontrol? nad prawid?owym i terminowym wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych.

 

§ 12

Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów nale?y udzieli? nauczycielowi akademickiemu najpó?niej do ko?ca pierwszego kwarta?u nast?pnego roku kalendarzowego.

 

§ 13

Postanowienia niniejsze dotycz?ce trybu udzielania urlopów wypoczynkowych mog? by? zmienione uchwa?? Senatu.

 

§ 14

Traci moc Uchwa?a Nr 60 Senatu Uniwersytetu warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.

 

§ 15

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem uchwalenia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A NR 104

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2006 roku

 

w sprawie: Regulaminu zasad podzia?u i trybu przyznawania nagród Rektora.

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 155 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 89 Statutu Senat uchwala Regulamin zasad podzia?u i trybu przyznawania nagród Rektora, stanowi?cy za??cznik do uchwa?y.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwa?a Nr 12 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie zasad podzia?u funduszu nagród i ich przyznawania pracownikom nie b?d?cym nauczycielami akademickimi.

 

§ 3

 

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem uchwalenia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 104

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2006 roku

 

REGULAMIN

zasad podzia?u i trybu przyznawania nagród Rektora

 

§ 1

1.      Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za wybitne i twórcze osi?gni?cia naukowe, artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w roku akademickim poprzedzaj?cym przyznanie nagrody.

2.      Rektor przyznaje pracownikom nie b?d?cym nauczycielami akademickimi nagrody za osi?gni?cia w pracy zawodowej uzyskane w roku akademickim poprzedzaj?cym przyznanie nagrody.

3.      ?rodki na nagrody ustala Rektor, zgodnie z ustaw?, w ramach ?rodków na wynagrodzenia uj?tych w planie rzeczowo-finansowym Uczelni.

 

§ 2

?rodki na nagrody rektora dla nauczycieli akademickich dzieli si? na:

1)      nagrody przyznawane przez ministra, na wniosek rektora, po zasi?gni?ciu opinii Senatu,

2)      nagrody przyznawane z inicjatywy rektora,

3)      nagrody przyznawane przez rektora na wniosek prorektorów, dziekanów i kanclerza.

 

§ 3

 1. Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznawane s? w szczególno?ci za:

1)      oryginalne i twórcze osi?gni?cia naukowe i artystyczne udokumentowane:

a.       publikacjami naukowymi, maj?cymi istotny wp?yw na stan wiedzy i kierunki dalszych bada?,

b.      pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowanymi, charakteryzuj?cymi si? nowatorskim, naukowym podej?ciem do problemu,

2)      za wyró?niaj?ce prace doktorskie i habilitacyjne oraz wyró?niaj?ce si? ksi??ki b?d?ce podstaw? do uzyskania tytu?u profesora,

3)      kszta?cenie kadr naukowych i artystycznych potwierdzone podejmowaniem bada? o charakterze nowatorskim i kompleksowym, b?d?cych inspiracj? dla innych pracowników naukowych,

4)      konkretne przedsi?wzi?cia, które spowodowa?y istotn? popraw? warunków pracy dydaktycznej, wyników kszta?cenia i poziomu prac dyplomowych,

5)      szczególne osi?gni?cia dydaktyczne oraz autorstwo lub wspó?autorstwo wyró?niaj?cych si? podr?czników, skryptów, przewodników metodycznych, programów nauczania, nowoczesnych metod nauczania.

 1. Przez u?yte w ust. 1 okre?lenia osi?gni?cia naukowe, prace naukowe - nale?y rozumie? równie? osi?gni?cia artystyczne, prace artystyczne, a przez kszta?cenie kadr naukowych - kierowanie m?od? kadr? w zakresie dyscyplin artystycznych.

 

§ 4

Podstaw? przyznania nagrody dla pracowników, o których mowa w § 1 ust. 2 stanowi:

1)      wysoka ocena wykonywanej pracy,

2)      doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji,

3)      zaanga?owanie w prace wykraczaj?ce poza zakres obowi?zków s?u?bowych.

 

§ 5

1.      Rektor przyznaje nagrody indywidualne i zespo?owe za osi?gni?cia, o których mowa w § 1.

2.      Wysoko?? nagrody ustala si? przy zastosowaniu mno?nika maksymalnej stawki miesi?cznego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku profesora zwyczajnego, obowi?zuj?cego na dzie? 30 czerwca roku, w którym zostaje przyznana nagroda. Wysoko?? nagrody zaokr?gla si? do pe?nych setek.

3.      Wysoko?? nagrody indywidualnej przyznawanej przez rektora dla osób, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi:

1)      I stopnia równa si? 1,5 stawki,

2)      II stopnia równa si? 1 stawce,

3)      III stopnia równa si? 0,5 stawki.

4.   Wysoko?? nagrody zespo?owej przyznawanej przez rektora dla osób, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi::

1)      I stopnia do 4,0 krotnej stawki,

2)      II stopnia do 3,0 krotnej stawki.

5.   Wysoko?? nagrody indywidualnej przyznawanej przez rektora, dla osób o którym mowa w § 1 ust. 2 wynosi:

1)      I stopnia równa si? 1 stawce,

2)      II stopnia równa si? 2/3 stawki,

3)      III stopnia równa si? 1/3 stawki.

6.   Wysoko?? nagrody zespo?owej przyznawanej przez rektora dla osób, o którym mowa w § 1 ust. 2 wynosi do 2,0 krotnej stawki.

7.   W ramach przyznanej nagrody zespo?owej podzia? pomi?dzy cz?onków zespo?u uzale?niony jest od wk?adu pracy poszczególnych osób, z tym, ?e nagroda przypadaj?ca na jednego cz?onka zespo?u nie mo?e przekracza? wysoko?ci nagrody indywidualnej.

 

§ 6

W danym roku nauczycielowi akademickiemu z tego samego tytu?u mo?e by? przyznana nagroda indywidualna lub zespo?owa ministra albo rektora.

 

§ 7

Wnioski, o których mowa w § 2 sk?ada si? corocznie, w terminie okre?lonym przez Rektora.

 

 

 

UCHWA?A NR 105

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2006 roku

 

w sprawie: wyra?ania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego u wi?cej ni? jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej ??cznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 79 ust. 2 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Zgod? na dodatkowe zatrudnienie lub prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w trybie art. 129 ust. 1 i 2 ustawy udzielaj?:

Senat – nauczycielowi akademickiemu pe?ni?cemu funkcj? organu jednoosobowego lub jego zast?pcy,

Rektor – pozosta?ym nauczycielom akademickim.

 

§ 2

Wyra?enie zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u wi?cej ni? u jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej ??cznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, uzale?nione jest od potrzeby firmowania kierunków studiów lub uprawnie? do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w UWM.

 

§ 3

Wniosek o zgod?, o której mowa w § 1 nauczyciel akademicki sk?ada do Rektora po zaopiniowaniu przez dziekana lub kierownika jednostki pozawydzia?owej, okre?laj?c miejsce dodatkowego zatrudnienia, stanowisko lub funkcj? oraz okres podejmowania dodatkowego zatrudnienia.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

UCHWA?A NR 106

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2006 roku

 

w sprawie: zmiany w Uchwale Senatu Nr 127 z dnia 30 stycznia 2004 roku odno?nie dzia?a? w polityce kadrowej i rozwoju uprawnie? akademickich.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

W Uchwale Senatu Nr 127 z 30 stycznia 2004 roku w sprawie dzia?a? w polityce kadrowej i rozwoju uprawnie? akademickich § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„W celu konieczno?ci uzupe?nienia wymaganego minimum kadrowego zwi?zanego z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego Rektor mo?e ponownie nawi?za? stosunek pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora, któremu z mocy prawa wygasa stosunek pracy z ko?cem danego roku akademickiego w zwi?zku z uko?czeniem 70 roku ?ycia, po zasi?gni?ciu opinii rady wydzia?u.”

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A NR 107

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2006 roku

 

w sprawie: uchylenia Uchwa?y Senatu Nr 23 z dnia 17 grudnia 1999 roku.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Z dniem 30 wrze?nia 2006 uchyla si? Uchwa?? Nr 23 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodze? zasadniczych nauczycieli akademickich w celu naliczania zgodnego z prawem autorskim podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

UCHWA?A Nr 108

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2006 r.

 

 

w sprawie: modernizacji hali sportowej wraz z zespo?em boisk sportowych.

 

 

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na rozpocz?cie inwestycji pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zespo?em boisk sportowych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”.

 

§ 2

?ród?em finansowania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 b?d? ?rodki finansowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego i Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

  

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 109

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2006 r.

 

 

w sprawie: urz?dzenia terenu Biblioteki ?rodowiskowej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na rozpocz?cie inwestycji pn. „Urz?dzenie terenu Biblioteki ?rodowiskowej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”.

 

§ 2

?ród?em finansowania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 b?d? ?rodki finansowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego i Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

UCHWA?A Nr 110

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 wrze?nia 2006 r.

 

 

w sprawie: zgody na przyst?pienie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie do tworzenia CENTRUM MLECZARSTWA.

 

 

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na przyst?pienie uczelni do tworzenia CENTRUM MLECZARSTWA – z udzia?em w tym przedsi?wzi?ciu Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci.

 

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do okre?lenia warunków udzia?u uczelni w tworzeniu Centrum, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

  

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 111

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2005/2006.

 

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat zatwierdza przedstawione przez Rektora Uniwersytetu Sprawozdanie z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2005/2006.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 112

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 r.

 

 

w sprawie wyra?enia zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej nauczycieli akademickich b?d?cych organami jednoosobowymi lub ich zast?pcami.

 

 

§ 1

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wyra?a zgod? na podj?cie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej wymienionym w za??czniku do niniejszej uchwa?y nauczycielom akademickim, b?d?cym organami jednoosobowymi lub ich zast?pcami – na okres do 31 sierpnia 2008 roku, zgodnie ze z?o?onymi przez nich o?wiadczeniami.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 113

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 r.

 

w sprawie przyznania Z?otego Lauru Uniwersyteckiego oraz Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie § 3 i § 10 Statutu Uniwersytetu

 

§ 1

Za zas?ugi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletni?, zaanga?owan? prac? naukowo-dydaktyczn? i dzia?alno?? na rzecz ?rodowiska akademickiego Z?OTY LAUR UNIWERSYTECKI otrzymuj?:

 

 • prof. dr hab. Janusz Budny
 • prof. sztuk Bohdan G?uszczak
 • prof. zw. dr hab. Jan Szczerbowski
 • ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc

 

§ 2

Za wieloletni?, zaanga?owan? prac? naukowo-dydaktyczn? w reprezentowanych dziedzinach nauki oraz dzia?alno?? na rzecz ?rodowiska akademickiego HONOROW? ODZNAK? otrzymuj?:

 

 • prof. dr hab. Jadwiga Batura
 • dr hab. Ignacy Bazyd?o, prof. UWM
 • dr hab. Wincenty Bednarek, prof. UWM
 • prof. dr hab. Zofia Benedycka
 • prof. dr hab. Stanis?aw Benedycki
 • dr hab. Andrzej Blinowski, prof. UWM
 • prof. dr hab. Janusz Gotkiewicz
 • prof. zw. dr hab. Jan Kisza
 • prof. dr hab. Joanna Korzeniewska-Berczy?ska
 • prof. dr hab. Konstanty Lossow
 • dr hab. Czes?aw Mientki, prof. UWM
 • prof. dr hab. Leontij Mironiuk
 • prof. dr hab. Alojzy Wasilewski
 • dr hab. Lucyna Zawartka, prof. UWM

 

§ 3

Za wieloletni?, zaanga?owan? prac? na rzecz ?rodowiska akademickiego HONOROW? ODZNAK? otrzymuj?:

 

 • mgr Jolanta Mieszkalska
 • mgr Amelia Wacewicz

 

§ 4

Za zas?ugi we wspó?pracy z Wydzia?em Nauk Technicznych, w szczególno?ci za wspieranie dzia?alno?ci naukowej i statutowej Wydzia?u HONOROW? ODZNAK? otrzymuj?:

 

 • prof. dr hab. Andrzej Roszkowski – wieloletni Zast?pca Dyrektora Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa ds. Naukowych w Warszawie

 

 • mgr in?. Stanis?aw Kowalczuk – Prezes Zarz?du Oddzia?u Wojewódzkiego Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Mechaników Polskich w Olsztynie.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 114

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 r.

 

w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Bud?etu, Senat uchwala, co nast?puje:

 

§ 1

W Uniwersytecie dokonuje si? zmian w ofercie kszta?cenia na ni?ej wymienionych kierunkach studiów:

 1. Na kierunku administracja uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej o 4 semestralnym okresie nauki.
 2. Na kierunku budownictwo uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie specjalno?ci „budownictwo i konstrukcje in?ynierskie” o 3-semestralnym okresie nauki.
 3. Na kierunku zarz?dzanie i marketing uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie specjalno?ci: „zarz?dzanie inwestycjami i nieruchomo?ciami”, „zarz?dzanie zasobami ludzkimi” oraz „zarz?dzanie marketingowe” o 4 semestralnym okresie nauki.
 4. Na kierunku zootechnika uruchamia si? kszta?cenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich w zakresie specjalno?ci „hodowla koni i je?dziectwo” o 8-semestralnym okresie nauki.

 

§ 2

1.        Nauczanie na powo?anych uchwa?? specjalno?ciach oraz stopniach kszta?cenia b?dzie prowadzone na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez w?a?ciwe rady podstawowych jednostek organizacyjnych.

2.        Absolwenci uzyskuj? tytu? zawodowy in?yniera, magistra (w zale?no?ci od kierunku studiów i stopnia kszta?cenia) w zakresie zrealizowanej specjalno?ci.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia z moc? od 1 pa?dziernika 2007 roku.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 115

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 r.

 

w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania gruntów po?o?onych w gminie Reszel.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na nieodp?atne przekazanie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski na rzecz Gminy Reszel prawa u?ytkowania gruntów po?o?onych w:

 • obr?bie Wola, oznaczonych jako dzia?ki nr 92; 99;
 • obr?bie ?wi?ta Lipka, oznaczonych jako dzia?ka nr 89/1;
 • obr?bie Leginy, oznaczonych jako dzia?ki nr 221/1; 284/3; 294/2; 40/1; 295/25; 284/10; 284/19;
 • obr?bie Mnichowo, oznaczonych jako dzia?ki nr 237; 216;
 • obr?bie Robawy, oznaczonych jako dzia?ki nr 176/2; 227; 198; 38/2; 44/3; 202; 203; 37/9; 234; 33/3;

o ??cznej powierzchni 12,6564 ha, stanowi?cych drogi lokalne.

 

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przekazania prawa u?ytkowania gruntów, o których mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 116

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 r.

 

w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na nieodp?atne przekazanie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej im. ?w. Franciszka z Asy?u prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy
ul. Dybowskiego oznaczonego jako dzia?ka nr 25/92 (obr?b 152 m. Olsztyn) o powierzchni 591 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), z przeznaczeniem na popraw? zagospodarowania nieruchomo?ci s?siedniej (dzia?ki nr 25/2, obr?b 152 m. Olsztyn).

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia warto?ci nieruchomo?ci b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przekazania prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 117

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 r.

 

 

w sprawie wyra?enia zgody na nabycie nieruchomo?ci gruntowych, zabudowanych po?o?onych w E?ku przy ul. Ko?ciuszki.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat, wyra?a zgod? na nabycie od Gminy Miasta E?k, nieruchomo?ci gruntowych, zabudowanych, po?o?onych w E?ku przy ul. Ko?ciuszki oznaczonych w ewidencji jako:

 • dzia?ka nr 539/4 o powierzchni 4569 m2, zabudowana budynkami nr 23 oraz 25, KW 40234,
 • dzia?ka nr 539/5 o powierzchni 1547 m2, zabudowana budynkiem nr 21, KW 41471

(wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu).

Warto?? rynkowa w/w nieruchomo?ci zosta?a oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego i wynosi 4 356 575 z?.

Zgodnie z uchwa?? Nr XLVII/406/2006 Rady Miasta E?k z dnia 27 czerwca 2006 r. po zastosowaniu bonifikaty cena przedmiotowych nieruchomo?ci wynosi 1 z? (wraz z nale?nym podatkiem VAT).

 

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do nabycia nieruchomo?ci, o których mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 118

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 r.

 

w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania gruntu po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym Sam?awki.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na nieodp?atne przekazanie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski na rzecz Gminy Kolno prawa u?ytkowania gruntu po?o?onego obr?bie ewidencyjnym Sam?awki, oznaczonego jako dzia?ka nr 3/5 o powierzchni 975 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), stanowi?c? drog? lokaln?.

 

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przekazania prawa u?ytkowania gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 119

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 r.

 

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji.

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym oraz § 22 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zmian? w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Prawa i Administracji, tj. utworzenie Zak?adu Prawa Pracy i Ubezpiecze? Spo?ecznych.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

UCHWA?A Nr 120

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na podj?cie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dr hab. Zofi? Rzepeck?, prof. UWM pe?ni?c? funkcj? Prodziekana Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

 

§ 1

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wyra?a zgod? Prodziekanowi Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Zofii Rzepeckiej, prof. UWM na podj?cie w ramach stosunku pracy dodatkowego zatrudnienia na Wydziale Budownictwa i In?ynierii ?rodowiska Politechniki Koszali?skiej – na okres do 31 sierpnia 2008 roku.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 121

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

 

 w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki.

  

§ 1

 

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki o przekszta?cenie Zak?adu Pedagogiki Specjalnej i Psychologii w Katedr? Pedagogiki Specjalnej i Psychologii.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

  

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 122

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

w sprawie: Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.

 

Na podstawie § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na przekszta?cenie jednostki ogólnouczelnianej o nazwie Akademickie Centrum Mediów w AKADEMICKIE CENTRUM MEDIÓW I PROMOCJI.

 

§ 2

Dotychczasowe zadania realizowane przez Akademickie Centrum Mediów rozszerza si? o dzia?alno?? promocyjn? w zakresie:

 • wspó?pracy z mediami zajmuj?cymi si? upowszechnianiem szkolnictwa wy?szego i nauki,
 • promocji wszelkich osi?gni??, w tym twórczo?ci artystycznej pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców UWM,
 • wydawania uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okoliczno?ciowych, filmów, audycji radiowych, telewizyjnych, p?yt CD i innych promuj?cych uczelni?,
 • promocji ksi??ek i wydawnictw naukowych UWM,
 • promocji konferencji i wystaw maj?cych na celu upowszechnianie wyników bada? naukowych i innych osi?gni?? UWM.

 

§ 3

Szczegó?owe zasady funkcjonowania oraz organizacj? Centrum okre?la Regulamin.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A  Nr 123

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 roku

 

w sprawie: zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie.

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), Senat postanawia co nast?puje:

 

§ 1

Uchwala si? zmiany w Regulaminie studiów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej Uchwa?y.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia z moc? od 1 pa?dziernika 2006 roku.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 123

Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 pa?dziernika 2006 roku

w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie

 

 

W Regulaminie studiów, stanowi?cym za??cznik do Uchwa?y Nr 99 Senatu Uniwersytetu z dnia 30 czerwca 2006 roku, wprowadza si? zmiany, jak ni?ej:

 

 

1.      W § 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Studentowi, który zosta? skierowany na powtarzanie semestru, przys?uguj? uprawnienia studenckie, w tym prawo do korzystania z pomocy materialnej. Tryb i zakres przyznania ?wiadcze? pomocy materialnej okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej.”

 

2.      § 38 otrzymuje brzmienie:

„ W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, w tym prawo do korzystania z pomocy materialnej. Tryb i zakres przyznania ?wiadcze? pomocy materialnej okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej”.

 

3.      W § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Studentowi, który uko?czy? rok studiów w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie i uzyska? wysok? ?redni? ocen? lub legitymowa? si? wybitnymi osi?gni?ciami sportowymi, mo?e by? przyznane:

1)      stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce,

2)      stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia w sporcie,

3)      stypendium za wyniki w nauce lub sporcie”.

 

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 124

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian organizacyjnych w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w Rusocinie.

 

Na podstawie art.85 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku –Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu:

 

§ 1

W Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w Rusocinie uruchamia si? kszta?cenie na kierunkach:

1.      rolnictwo – podstawow? jednostk? organizacyjn?, realizuj?c? zaj?cia dydaktyczne jest Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa,

2.      technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka – podstawow? jednostk? organizacyjn?, realizuj?c? zaj?cia dydaktyczne jest Wydzia? Nauki ?ywno?ci.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2007 roku.

 

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 125

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Humanistycznym Uniwersytetem Krymskim, Ukraina.

  

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Humanistycznym Uniwersytetem Krymskim, Ukraina.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 126

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka, Ukraina.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka, Ukraina.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

  

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 127

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Omskim Uniwersytetem Pa?stwowym im. F. Dostojewskiego, Rosja.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Omskim Uniwersytetem Pa?stwowym im. F. Dostojewskiego, Rosja.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 128

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Tomskim Uniwersytetem Pa?stwowym, Rosja.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Tomskim Uniwersytetem Pa?stwowym, Rosja.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 129

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2006.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2006 po zmianach uwzgl?dniaj?cy:

w tys. z?.

 

1.

Przychody dzia?alno?ci operacyjnej

272 201,5

2.

Koszty dzia?alno?ci operacyjnej

259 228,8

3.

Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej

12 002,7

4.

Zwi?kszenia funduszu zasadniczego

Zmniejszenia funduszu zasadniczego

Stan funduszu na koniec roku 2006

31 500,0

16 000,0

156 191,9

5.

Zwi?kszenie funduszu pomocy materialnej dla studentów

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów

Stan funduszu na koniec roku 2006

 

44 393,3

 

45 498,3

120,0

6.

Zwi?kszenia w?asnego funduszu stypendialnego

Zmniejszenia w?asnego funduszu stypendialnego

Stan funduszu na koniec roku 2006

261,4

143,1

0

 

§ 2

Traci moc uchwa?a Nr 84 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 130

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na nabycie nieruchomo?ci zabudowanej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Prawoche?skiego 5 (bl. 12).

 

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 punkt 3a) Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na nabycie od Polskiej Akademii Nauk (Instytut Rozrodu Zwierz?t i Bada? ?ywno?ci) nieruchomo?ci zabudowanej (bl. 12) po?o?onej w Olsztynie przy ul. Prawoche?skiego 5, na terenie miasteczka akademickiego Kortowa – zgodnie z za??czonym planem sytuacyjnym (wyrys z mapy ewidencyjnej) oraz adaptacj? obiektu na cele dydaktyczne.

 

§ 2

Nabycie nieruchomo?ci sfinansowane zostanie ze ?rodków pozyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego.

 

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do nabycia nieruchomo?ci, o której mowa w § 1.

 

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

   

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 131

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na nabycie nieruchomo?ci wojskowych po by?ym CSUiE.

 

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 punkt 3a) Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na nabycie s?siaduj?cych z uczelni? nieruchomo?ci wojskowych po by?ym Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie – zgodnie z za??czonym planem sytuacyjnym.

 

§ 2

Nabycie nieruchomo?ci sfinansowane zostanie ze ?rodków pozyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego oraz ze ?rodków w?asnych Uniwersytetu.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do nabycia nieruchomo?ci, o których mowa w § 1.

 

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

  

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 132

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

 

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Na podstawie § 100 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat uchwala zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Uchwa?y Senatu Nr 132

z dnia 27 pa?dziernika 2006 r.

 

  

1.      W § 2 ust. 2 dodaje si? zdanie:

„Wzór sztandaru Uniwersytetu jest zamieszczony w za??czniku Nr 1 a”.

2.      § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Uniwersytet ma prawo przyznawa? osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom zas?u?onym dla Uniwersytetu Medal „Benemerenti Universitati Nostrae”. Wzór Medalu jest zamieszczony w Za??czniku Nr 3

2. Medal, o którym mowa w ust. 1 nadaje Rektor na wniosek Kapitu?y Medalu pozytywnie zaopiniowany przez Senat. Kapitu?? Medalu powo?uje Senat na wniosek Rektora.

3. Senat mo?e przyzna? Medal Okoliczno?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

4. Regulamin okre?laj?cy zasady i tryb przyznawania Medalu uchwala Senat.”.

3.      W § 5:

- uchyla si? ust. 3,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 „4. Szczegó?owe zasady, tryb przyznawania statusu honorowego profesora oraz zasady Jego udzia?u w dzia?alno?ci Uniwersytetu okre?la Senat.”

4.      W § 6 ust. 6 skre?la si? ostatnie zdanie.

5.      W § 12:

 - ust 2 otrzymuje brzmienie:

 „ 2. Udzia? przedstawicieli wynosi:

1)      nauczycieli akademickich nie mniej ni? 73%,

2)      pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi 6%,

3)      studentów i doktorantów 20%, liczb? przedstawicieli studentów i doktorantów ustala si? proporcjonalnie do liczebno?ci obu tych grup w Uniwersytecie, z tym ?e studenci i doktoranci s? reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela ka?dej z tych grup.

 - ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 „5. Tryb wyboru przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt. 4 – 7 okre?la ordynacja wyborcza stanowi?ca za??cznik Nr 4”.

6.      W § 13 ust. 4 dodaje si? zdanie:

 „Zawiadomienie podawane jest do wiadomo?ci w formie pisemnej oraz jako og?oszenie na stronie internetowej Uniwersytetu”.

7.      W § 22 ust. 2 dodaje si? zdanie:

„Zawiadomienie podawane jest do wiadomo?ci w formie pisemnej oraz jako og?oszenie na stronie internetowej wydzia?u”.

8.      W § 32 ust. 4 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

 „9) Szczegó?owy zakres kompetencji Kanclerza ustala Rektor w drodze decyzji”.

9.      W § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostkami organizacyjnymi wydzia?ów mog? by? instytuty, katedry, zak?ady i kliniki.”

10.  W § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Instytut mo?na utworzy? je?eli w proponowanym sk?adzie osobowym licz?cym przynajmniej pi?tnastu nauczycieli akademickich co najmniej jedna osoba posiada tytu? profesora, a cztery osoby stopie? doktora habilitowanego i ich podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet.”

11.  W § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki pozawydzia?owe mog? funkcjonowa? jako instytuty, katedry, zak?ady, studia tworzone w miar? potrzeb.”

12.  W § 44:

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Uniwersytecie dzia?a Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora, powo?ywana przez Rektora na okres kadencji organów jednoosobowych”,

w ust. 3 skre?la si? wyrazy: „w szczególno?ci”.

13.  § 45 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do korzystania ze zbiorów i urz?dze? systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu maj?:

1)      pracownicy, emerytowani pracownicy, studenci, doktoranci, s?uchacze studiów podyplomowych Uniwersytetu;

2)      nauczyciele akademiccy i studenci innych szkó? wy?szych;

3)      pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk i innych placówek naukowo-badawczych;

4)      uczniowie szkó? prowadzonych przez Uniwersytet.

2. Op?aty mog? by? pobierane:

1)      za us?ugi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypo?yczenia mi?dzybiblioteczne;

2)      za wypo?yczenia materia?ów audiowizualnych;

3)      w formie kaucji za wypo?yczone materia?y biblioteczne;

4)      za niezwrócenie w terminie wypo?yczonych materia?ów bibliotecznych;

5)      za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materia?ów bibliotecznych.

3. Wysoko?? op?at, o których mowa w ust. 2, ustala Rektor.”.

14.  W § 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydawnictwem kieruje, powo?any przez Rektora, Redaktor Naczelny we wspó?pracy z Kolegium Wydawniczym”.

15.  W § 68:

- w ust. 1 dodaje si? pkt. 3 w brzmieniu:

„3) posiadanie stopnia naukowego doktora oraz znaczne i twórcze osi?gni?cia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone pozytywn? opini? Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu?ów,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osobom wymienionym w ust. 1 pkt. 2 pe?ni?cym Funkcje organów jednoosobowych Uniwersytetu lub ich zast?pców okres zatrudnienia przed?u?a si? o okres ich kadencji”.

16.  W § 70 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do okresu, o którym mowa w ust. 5 nie wlicza si? okresu nieobecno?ci w pracy wynikaj?cej z przebywania na urlopie macierzy?skim, urlopie wychowawczym lub urlopie na poratowanie zdrowia, okresu s?u?by wojskowej oraz pe?nienia funkcji organów jednoosobowych Uniwersytetu i ich zast?pców”.

17.  § 77 uchyla si?.

18.  W § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Indywidualny plan i rozk?ad zaj?? nauczyciela akademickiego uwzgl?dniaj?cy jego obowi?zki dydaktyczne, naukowe lub artystyczne i organizacyjne ustala oraz zmienia kierownik jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony”.

19.  W § 86 otrzymuje brzmienie:

„1. Urlopów, o których mowa w § 81, § 82, § 83 i § 85 udziela Rektor po zasi?gni?ciu opinii w?a?ciwego organu kolegialnego.

2. Urlopu, którym mowa w § 84 udziela Rektor na podstawie orzeczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lecz?cego nauczyciela akademickiego.

3. Pracownicy korzystaj?cy z urlopów, o których mowa w § 81-84 nie mog? w tym czasie wykonywa? pracy w ramach stosunku pracy, ani prowadzi? dzia?alno?ci gospodarczej na w?asny rachunek.”

20.  W § 87 ust. 3 uchyla si?.

21.  W § 89:

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 „4. Fundusz nagród, o których mowa w ust. 3, ustala Rektor, na podstawie zatwierdzonego przez Senat funduszu p?ac, proporcjonalnie do funduszu p?ac realizowanego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych”.

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Nagrod? przyznaje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej”.

22.  W za??czniku Nr 4 do Statutu:

- w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wyboru elektorów spo?ród doktorantów i studentów dokonuje si? na zebraniach wyborczych organizowanych odpowiednio przez samorz?d studencki i samorz?d doktorantów.”

 - w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wyboru elektorów spo?ród doktorantów i studentów dokonuje si? na zebraniach wyborczych organizowanych odpowiednio przez samorz?d studencki i samorz?d doktorantów.”

 - w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo zg?aszania kandydatów do Senatu ma ka?dy uczestnik zebrania spe?niaj?cy warunki, o których mowa w § 2 Za??cznika”.

23.  W za??czniku Nr 5 do Statutu w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do konkursu mog? przyst?pi? osoby zatrudnione w Uniwersytecie jak i osoby spoza Uniwersytetu”.

24.  W za??czniku Nr 6 do Statutu

- § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Ocena pracy w zakresie kszta?cenia studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez Uniwersytet uwzgl?dnia w szczególno?ci:

1)      unowocze?nianie procesu dydaktycznego,

2)      sprawowanie opieki nad studentami studiuj?cymi wg indywidualnych planów studiów i programów nauczania,

3)      pe?nienie funkcji opiekuna roku, grupy studenckiej, ko?a naukowego i udzia?u w obozach naukowych, grupy artystycznej, sekcji sportowej, domu studenckiego, klubu studenckiego itp.,

4)      opinie studentów.

2. Opinie studentów uczestnicz?cych w zaj?ciach dydaktycznych prowadzonych przez ocenianego nauczyciela akademickiego, s? wyra?one w anonimowej ankiecie, zatwierdzonej przez Rektora i przeprowadzonej przy udziale samorz?du studenckiego.

3. Na podstawie zebranych opinii studentów wynik oceny w?a?ciwy prodziekan przedstawia przewodnicz?cemu komisji oceniaj?cej”.

 - § 12 uchyla si?.

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-10-2006 r.

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 133

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 roku

 

w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), w zwi?zku z przyj?tym przez Senat w dniu 29 pa?dziernika 1999 roku Stanowiskiem w sprawie rozwoju Uniwersytetu, oraz Uchwa?? Nr 107 Senatu z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie uczestnictwa Uniwersytetu w europejskim systemie edukacyjnym, a tak?e Uchwa?? Nr 160 Senatu z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie realizacji przez Senatu UWM w Olsztynie postanowie? „Deklaracji Bolo?skiej” oraz Komunikatów z Konferencji Ministrów Edukacji pa?stw europejskich w Pradze i Berlinie, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Maj?c na wzgl?dzie podniesienie jako?ci i atrakcyjno?ci kszta?cenia oraz zapewnienie wysokiej pozycji konkurencyjno?ci w polskim i europejskim obszarze szkolnictwa wy?szego, Senat uchwala kierunki dzia?a? w polityce edukacyjnej Uniwersytetu.

 

1.      Tworzenie i rozwój obszarów kszta?cenia zbie?nych ze strategi? rozwoju województwa warmi?sko-mazurskiego oraz potrzebami krajowego rynku pracy.

2.      Uruchomienie i rozwój kszta?cenia interdyscyplinarnego z uwzgl?dnieniem ??czenia kierunków jednoimiennych, tworzenia kierunków unikatowych oraz makrokierunków, m.in. w obszarze nauk o ?rodowisku oraz nauk ekonomicznych, a tak?e rozwój studiów mi?dzykierunkowych (mi?dzywydzia?owych), np. indywidualnych studiów humanistycznych, technicznych i przyrodniczych.

3.      Podj?cie dzia?a? maj?cych na celu okre?lenie profilu zawodowego studiów pierwszego stopnia.

4.      Modelowanie studiów drugiego stopnia jako specjalistycznych i akademickich, obejmuj?cych elementy pracy naukowej, otwartych i umo?liwiaj?cych mobilno?? pionow?.

5.      Kszta?cenie m?odej kadry naukowej w instytucjach krajowych i zagranicznych poprzez udzia? w mi?dzynarodowych programach badawczych i dydaktycznych.

6.      Dostosowanie oferty kszta?cenia na studiach trzeciego stopnia do potrzeb badawczych i dydaktycznych uczelni oraz gospodarki regionu i kraju.

7.      Rozwój kszta?cenia poza siedzib? uczelni, zw?aszcza w regionie warmi?sko-mazurskim i województwach o?ciennych.

8.      Rozszerzanie oferty edukacyjnej dla kandydatów z krajów europejskich poprzez wprowadzanie „pe?nych” programów studiów w j?zykach obcych.

9.      Tworzenie oferty edukacyjnej na potrzeby krajów pozaeuropejskich (Chiny, kraje arabskie) w obszarze kierunków przyrodniczych (np. ochrona ?rodowiska), kierunków technicznych (np. geodezja i kartografia), a tak?e kierunków spo?ecznych i teologicznych.

10.  Rozwój oferty przedmiotów fakultatywnych, propaguj?cych wymiar europejski w kszta?ceniu, m.in. o zagadnienia zwi?zane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, procedurami ubiegania si? o ?rodki unijne, a tak?e poszerzenie oferty przedmiotów humanistycznych i spo?ecznych na studiach przyrodniczych, technicznych i matematycznych.

11.  W??czanie do programów nauczania tre?ci z zakresu warunków stosowania najnowszych technologii w ró?nych dziedzinach ?ycia spo?ecznego i gospodarczego.

12.  Promocja kultury zdrowotnej w?ród studentów, a tak?e wspieranie edukacji osób niepe?nosprawnych poprzez likwidacj? barier architektonicznych oraz rozwój form „kszta?cenia na odleg?o??”.

13.  Wprowadzenie do planów studiów mo?liwo?ci realizacji zaj?? dydaktycznych w formie samokszta?cenia, w wymiarze nieprzekraczaj?cym 10% liczby godzin, okre?lonych w danym kursie programowym.

14.  Unowocze?nianie bazy dydaktycznej, w tym tworzenie warunków powszechnego dost?pu do internetu.

15.  Rozszerzenie wspó?pracy z uczelniami zagranicznymi, a przede wszystkim udzia? w programach wspieraj?cych i promuj?cych „europejskie studia magisterskie”.

16.  Promocja mobilno?ci studentów i doktorantów w obszarze programów krajowych i zagranicznych – „kszta?cenie ponad granicami”.

17.  Rozszerzenie uczelnianego programu wspierania finansowego wyjazdów zagranicznych studentów i doktorantów.

18.  Implementacja europejskich standardów oceny jako?ci kszta?cenia do Uczelnianego Systemu Zapewniania Jako?ci Kszta?cenia, w tym:

1)      uelastycznienie programów studiów,

2)      rozwój form „kszta?cenia na odleg?o??”,

3)      indywidualizacja programów studiów,

4)      dokonanie wyceny punktowej planów studiów i programów nauczania, zgodnie z zasadami okre?lonymi w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów,

5)      opracowanie procedur oceny jako?ci kszta?cenia dla grup kierunków.

19.  Rozszerzanie oferty kszta?cenia ustawicznego poprzez rozwój studiów podyplomowych oraz kursów doskonal?cych, a zw?aszcza z zakresu w??czania polskiej gospodarki do europejskiego obszaru ekonomicznego.

20.  W??czanie si? uczelni w pilota?owe projekty edukacyjne o zasi?gu ogólnoeuropejskim oraz do nurtu debat i organizacji kszta?cenia europejskiego.

21.  Podj?cie dzia?a? zmierzaj?cych do uzyskania certyfikatów i wyró?nie? przyznanych przez instytucje akredytuj?ce Komisji Europejskiej.

22.  Promocja uczelni w europejskim ?rodowisku akademickim.

23.  Promocja postanowie? Deklaracji Bolo?skiej oraz Komunikatów z Pragi, Berlina, Bergen oraz Londynu w ?rodowisku akademickim oraz w?ród liderów gospodarki regionu.

24.  W??czanie ?rodowiska studentów i doktorantów do debat i dzia?a? nad innowacjami i konstruowaniem oferty dydaktycznej uczelni.

25.  Doskonalenie form promocji oferty dydaktycznej uczelni oraz rozszerzenie wspó?pracy ze szko?ami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, poprzez uczestnictwo przedstawicieli uczelni w komitetach organizacyjnych olimpiad i konkursów przedmiotowych.

 

§ 2

Senat Uniwersytetu popiera wspó?prac? z instytucjami i organizacjami w obszarze systemu szkolnictwa europejskiego, z uwzgl?dnieniem ró?norodno?ci oraz zachowaniem zasad autonomii Uczelni.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

R E K T O R

Przewodnicz?cy Senatu

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

30-11-2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 134

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 roku

 

 

w sprawie zmian organizacyjnych w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w Rusocinie.

 

 

Na podstawie art.85 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku –Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu:

 

§ 1

1.       W Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w Rusocinie uruchamia si? kszta?cenie na kierunku zootechnika.

2.       Podstawow? jednostk? organizacyjn?, realizuj?c? zaj?cia dydaktyczne jest Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t.

 

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2007 roku.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

30-11-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 135

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 r.

 

 

podj?ta w dniu ?a?oby narodowej.

 

 

         Spo?eczno?? akademicka Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wyra?a g??bokie wspó?czucie Rodzinom ofiar katastrofy w Kopalni W?gla Kamiennego „Halemba”. Pracownicy i studenci Uniwersytetu poruszeni ogromem tragedii, przepe?nieni smutkiem, ??cz? si? w bólu z krewnymi i przyjació?mi górników, którzy zgin?li tragiczn? ?mierci? w Rudzie ?l?skiej.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 136

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej przez prodziekanów: dr. Jana Damicza i dr. Rados?awa Wi?niewskiego.

 

§ 1

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wyra?a zgod? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej:

-         Prodziekanowi Wydzia?u Nauk Technicznych dr. Janowi Damiczowi,

i

-         Prodziekanowi Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dr. Rados?awowi Wi?niewskiemu

na okres do 31 sierpnia 2008 roku.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

30--11-2006

 

 

 

UCHWA?A Nr 137

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie: utworzenia Centrum Bada? Energii Odnawialnej.

 

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na utworzenie Centrum Bada? Energii Odnawialnej jako jednostki ogólnouczelnianej maj?cej na celu integracj? dzia?a? ?rodowiska naukowego, samorz?dowego i gospodarczego w tworzeniu i wdra?aniu nowych technologii z zakresu energii odnawialnej.

 

§ 2

Do zada? Centrum Bada? Energii Odnawialnej nale?a?o b?dzie w szczególno?ci:

1)     prowadzenie bada?,

2)     edukacja,

3)     dzia?alno?? wdro?eniowa i promocyjna.

 

§ 3

Kierownika Centrum Bada? Energii Odnawialnej powo?uje Rektor spo?ród pracowników Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 4

Zasady funkcjonowania i finansowania Centrum Bada? Energii Odnawialnej okre?li Regulamin zatwierdzony przez Rektora.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

30--11-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 138

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa w?asno?ci gruntu po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym nr 107 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2, pkt 3 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przekazanie za odszkodowaniem przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Olsztyn prawa w?asno?ci gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Tuwima (obr?b 107 m. Olsztyn), oznaczonego w ewidencji jako dzia?ka 7/21 powierzchni 3151 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), stanowi?cego w cz??ci ul. Wawrzyczka oraz tereny zieleni.

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

30--11-2006 r.

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 139

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2, pkt 3 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przekazanie za odszkodowaniem przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Olsztyn  prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej (obr?b 118 m. Olsztyn), oznaczonych w ewidencji jako cze?? dzia?ki nr 34/7 oraz dzia?ka 34/5 o ??cznej powierzchni ok. 2216 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej  w za??czeniu), okre?lonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny ci?gów pieszo-jezdnych.

 

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

30--11-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 140

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2, pkt 3 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Koncernu energetycznego ENERGA S.A. Oddzia? w Olsztynie prawa w?asno?ci gruntu po?o?onego w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej (obr?b 118 m. Olsztyn), oznaczonego w ewidencji jako cze?? dzia?ki nr 34/7 o powierzchni ok. 20 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), przeznaczonego na budow? kontenerowej stacji transformatorowej.

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

30--11-2006 r.

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 141

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Sassari, W?ochy.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Sassari, W?ochy.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

30--11-2006 r.

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A  Nr  142

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie:

 

§ 1

Uchwala si? prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2007 uwzgl?dniaj?ce:

 

               w tys. z?

1.      Przychody dzia?alno?ci operacyjnej                                               270 201,5

 

2.      Koszty dzia?alno?ci operacyjnej                                                     259 228,8

 

3.      Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej                                                       10 972,7

 

4.      Zwi?kszenia funduszu zasadniczego                                               20 500,0

 

Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                        16 000,0

 

Stan funduszu na koniec roku 2007                                         141 191,9

 

5.      Zwi?kszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów             46 198,3

 

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów      46 198,3

 

Stan funduszu na koniec roku 2007                                                       0

 

6.      Zwi?kszenia w?asnego funduszu stypendialnego                                 650,0

 

Zmniejszenia w?asnego funduszu stypendialnego                          550,0

 

Stan funduszu na koniec roku 2007                                                  26,2

 

§ 2

Szczegó?owe prowizorium planu rzeczowo-finansowego stanowi za??cznik do niniejszej Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

19-12-2006 r.

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 143

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 roku.

 

w sprawie: zmiany Uchwa?y Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania op?at za ?wiadczone us?ugi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych op?at.

 

Na podstawie art. 99 ust.3 ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) uchwala si? co nast?puje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 79 z dnia 25 maja 2006 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1.      W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Student lub doktorant mo?e ubiega? si? o cz??ciowe lub ca?kowite zwolnienie z op?at w przypadku:

1)      pe?nego sieroctwa studenta, je?eli nie przekroczy? 26 roku ?ycia lub pe?nego sieroctwa doktoranta, je?eli nie przekroczy? 29 roku ?ycia,

2)      d?ugotrwa?ej choroby studenta/doktoranta,

3)      trudnej sytuacji materialnej studenta/doktoranta.

2.      § 9 otrzymuje brzmienie:

„ § 9.1.W przypadku nie wniesienia op?aty zwi?zanej z odbywaniem studiów dziekan wydaje decyzj? o skre?leniu z listy studentów.

2.   W przypadku nie wniesienia op?aty zwi?zanej z odbywaniem studiów doktoranckich decyzj? o skre?leniu z listy doktorantów wydaje kierownik studiów doktoranckich.

3.   Student lub doktorant, który dokona? op?aty, a nast?pnie zrezygnowa? ze studiów, mo?e uzyska? na swój wniosek zwrot wniesionej op?aty za niezrealizowane zaj?cia dydaktyczne prowadzone w ramach zjazdów przewidzianych w planie studiów danego semestru.

4.   Wysoko?? zwrotu ustala si? dziel?c kwot? op?aty za semestr przez liczb? zaplanowanych zjazdów, a nast?pnie mno??c uzyskan? kwot? przez liczb? zjazdów niezrealizowanych.

5.   Je?eli op?ata, o której mowa w § 2 ust 1 wnoszona by?a ratalnie, ró?nica mi?dzy op?at? nale?n? z tytu?u zrealizowanych zaj?? a dokonan? wp?at?, stanowi nale?no??, do uregulowania której student lub doktorant jest zobowi?zany.

6.   Op?at? nale?n?, o której mowa w ust. 5 ustala si? dziel?c kwot? op?aty za semestr przez liczb? zaplanowanych zjazdów, a nast?pnie mno??c uzyskan? kwot? przez liczb? zjazdów zrealizowanych”.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia, z moc? od 1 listopada 2006 roku.

Przewodnicz?cy Senatu

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

19-12-2006 r.

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 144

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

 

 

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa.

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa w sprawie zmiany nazwy Katedry Produkcji Ro?linnej na Katedr? Agrotechnologii i Zarz?dzania Produkcj? Ro?linn?.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

19-12-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr  145

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauk Ekonomicznych w sprawie:

1)       rozwi?zania Zak?adu Gospodarowania w Sektorze Publicznym;

2)       zmiany nazwy Katedry Makroekonomii i Doktryn Ekonomicznych na Katedr? Makroekonomii;

3)       zmiany nazwy Katedry Ekonomiki Nieruchomo?ci na Katedr? Ekonomiki Przestrzennej i ?rodowiskowej.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

19-12-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 146

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

w sprawie; zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2006.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat uchwala zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2006 uwzgl?dniaj?ce:

 

w tys. z?.

Przychody dzia?alno?ci operacyjnej                                                     274 522,5

Koszty dzia?alno?ci operacyjnej                                                          260 979,7

Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej                                                           13 542,8

Zwi?kszenia funduszu zasadniczego                                                     31 500,0

            Zmniejszenia funduszu zasadniczego                             16 000,0

            Stan funduszu na koniec roku 2006                                         152 191,9

Zwi?kszenie funduszu pomocy materialnej dla studentów                     44 973,3

            Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów        45 318,3

            Stan funduszu na koniec roku 2006                                                      0

Zwi?kszenia w?asnego funduszu stypendialnego                                         143,1

Zmniejszenia w?asnego funduszu stypendialnego                                         261,4

Stan funduszu na koniec roku 2006                                                                  0

 

§ 2

Traci moc uchwa?a Nr 129 z dnia 27 pa?dziernika 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora do wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2006 rok w drodze zarz?dzenia.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

19-12-2006 r.

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 147

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2006 rok.

 

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 roku o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pó?n. zm.) Senat zatwierdza firm? „EXPERT-FIN” Zak?ad Us?ug Ksi?gowych i Doradztwo spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Olsztynie ul. Lubelska 3 (podmiot uprawniony do badania sprawozda? finansowych) do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2006.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

19-12-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 148

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota Duluth, USA.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota Duluth, USA.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

19-12-2006 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 149

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Jakuba I w Castellón, Hiszpania.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Jakuba I w Castellón, Hiszpania.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

19-12-2006 r.

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 2055 razy (w tym z UWM 313 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-21
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa